HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2015/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN HẾT NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 116/TTr- UBNDngày 16/11/2015 về việc ban hành Nghị quyết kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của HĐND tỉnh về quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình đến năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình đến hết năm 2016 quy định tại Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng
Quc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Nội vụ, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư
lệnh Quân khu 3;
- Cục Kiểm tr
a VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TTHĐND, UBND UBMTTQVN t
nh;
- Các Ban của HĐND t
nh;- Các đại biểu HĐND tnh khóa XIII;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP UBND t
nh;- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ban Thường vụ các huyện, thành ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTT
QVN các huyện, TP;
- Website Chính phủ, Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành