CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/NQ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

BANHÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW NGÀY 04THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦAĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐUỜNG SẮT,ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG”

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo củaĐảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt,đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Côngan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Nghị quyết này về Chương trình hành động của Chính phủ thựchiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảngvề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàngiao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giaothông”.

Điều 2.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Các Thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hànhNghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Các Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, NC, TCCV, KGVX, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

THỰCHIỆN CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNGVỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀNGIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAOTHÔNG”
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Chínhphủ)

I. MỤC TIÊU

1. Quán triệt và tổ chức thực hiệnnghiêm túc mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 18-CT/TWngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thôngđường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"(sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 18-CT/TW).

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giảipháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, phấn đấu hàngnăm kiềm chế, làm giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đườngthủy nội địa và giảm ùn tắc giao thông đường bộ.

II. YÊU CẦU

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổchức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW nhằm nângcao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân đối vớicông tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông.

2. Các cấp chính quyền phải coi côngtác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm,quan trọng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, toàn diện;huy động được cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàngiao thông; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, mọi nguồn lực trong vàngoài nước tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên đầu tư pháttriển phương tiện giao thông công cộng.

3. Rà soát, báo cáo sửa đổi, bổ sunghoặc xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự antoàn giao thông để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở triểnkhai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 18-CT/TW.

4. Đảm bảo các điều kiện về tàichính, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thịsố 18-CT/TW. Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giaothông đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂNCÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Đề cao vai trò và gắn trách nhiệmcủa người đứng đầu các đơn vị, chính quyền địa phương đối với công tác bảo đảmtrật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông

- Mục tiêu kiềm chế, làm giảm tai nạngiao thông, giảm thiểu đến mức thấp nhất số người chết do tai nạn giao thông vàgiảm ùn tắc giao thông phải luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm,xuyên suốt và được xác định rõ trong chương trình công tác hàng năm và dài hạncủa các Bộ, ngành, địa phương.

- Các Bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai đồng bộ các giảipháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; yêu cầu cán bộ,công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và ngườithân chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,đấu tranh phê phán các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; việc chấphành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một tiêu chuẩn đánh giá kết quảcông tác hàng năm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công nhân viên.

2. Về phổ biến, giáo dục pháp luật vềtrật tự, an toàn giao thông

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc giachỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biếngiáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủtrì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng, công bố tiêu chí về“văn hóa giao thông” và có kế hoạch hướng dẫn thực hiện.

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phongtrào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chỉ đạo đưa văn hóa giao thôngvào nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khudân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện.

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đẩymạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bằngnhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp. Đưa công tác phổ biến,giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ, là nhiệm vụ thườngxuyên của các tổ chức, đoàn thể và việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàngiao thông là tiêu chí để bình xét thi đua trong các tổ chức, đoàn thể.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạocác cơ quan báo chí, thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương đẩy mạnhtuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, tự giácchấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, biểudương gương người tốt, việc tốt đi đôi với phê phán các hành vi cố ý vi phạm trậttự, an toàn giao thông, ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựngmôi trường giao thông an toàn và thân thiện; phối hợp phổ biến, hướng dẫn các kỹnăng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông cho người thamgia giao thông.

- Các báo, các đài phát thanh, truyềnhình của Trung ương và địa phương phải có chuyên mục tuyên truyền, phổ biếnpháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông. Đàitruyền hình ở Trung ương và địa phương bố trí thời gian để phát sóng chươngtrình An toàn giao thông thích hợp, chú trọng vào buổi tối.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức phổbiến, giáo dục pháp luật trật tự, an toàn giao thông cho các cơ sở giáo dục,đào tạo; chỉ đạo đưa giáo dục an toàn giao thông vào chương trình giảng dạychính khóa tại các cấp học. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với các tổchức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ ChíMinh và gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành luậtgiao thông. Đưa việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thônglà một tiêu chí đánh giá thi đua của các cơ sở giáo dục, đào tạo và là một tiêuchuẩn xét đạo đức, hạnh kiểm cuối năm của học sinh, sinh viên.

3. Tập trung các nguồn lực xây dựngvà phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải

a) Các Bộ, ngành xây dựng Chươngtrình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16tháng 01 năm 2012 về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nướcta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” đã đượcHội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) thông qua.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng đề án "Huy động nguồn lực thực hiệncác đột phá thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đườngbộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có các cơ chế đặc thù nhằmhuy động nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông"; đồng thờicác Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các chương trìnhdự án của Chiến lược này.

c) Bộ Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch giao thông theovùng và từng địa phương trên cơ sở các quy hoạch giao thông chung đã được phêduyệt. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tiến độ, chất lượng các côngtrình giao thông; quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư, tập trung xây dựngcác công trình giao thông trọng điểm như các tuyến giao thông chính, đường vànhđai, các trục giao thông hướng tâm; ưu tiên phát triển hệ thống giao thông đườngbộ, đường sắt, hầm, cầu vượt tại các đô thị.

- Xây dựng Đề án tổ chức kết nối cácphương thức vận tải giữa đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển,đường hàng không để giảm tải hoạt động vận tải bằng đường bộ.

4. Tổ chức thực hiện các giải phápnâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông

a) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống vănbản quy phạm pháp luật

- Các Bộ rà soát hệ thống văn bản quyphạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông theo chức năng nhiệm vụ, chủ độngđề xuất việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luậttrong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đảm bảo yêu cầu cải cáchhành chính và cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ chocông tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảođảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì hoànthành dự án tổng kết Luật giao thông đường thủy nội địa; tổng kết Luật đường sắt;sơ kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Luật giao thông đường bộ. Nghiên cứuxây dựng, ban hành các quy chuẩn, quy trình quản lý an toàn giao thông trong hoạtđộng vận tải hành khách và vận tải hàng hóa.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp vớicác Bộ có liên quan hoàn thành dự án Luật bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theochương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

b) Quản lý phương tiện giao thông đườngbộ, đường sắt, đường thủy nội địa và quản lý hoạt động vận tải

- Bộ Giao thông vận tải

+ Chủ trì xây dựng trình Chính phủ đềán hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông ở các đô thị lớn.

+ Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện côngtác đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Đặcbiệt là kiểm tra điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ mội trường của phươngtiện giữa hai kỳ kiểm định để bảo đảm phương tiện tham gia giao thông đáp ứngcác tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và phối hợp với chính quyền địa phương kiểmđịnh và quản lý chặt chẽ phương tiện thủy nội địa.

+ Nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổiNghị định số 95/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định niên hạnsử dụng đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phù hợp với tình hìnhthực tiễn.

+ Chỉ đạo các Sở Giao thông vận tảităng cường giám sát các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải thực hiện việc lắp đặtthiết bị giám sát hành trình cho xe ô tô, sử dụng dữ liệu thông tin của thiết bịgiám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải.

- Bộ Công an áp dụng khoa học côngnghệ thông tin trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả việc "Xây dựng cơsở dữ liệu đăng ký xe" để quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộphục vụ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với BộGiao thông vận tải, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và Bộ Công thương tổ chứckết nối và trao đổi thông tin hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký, đăng kiểmphương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhằm quản lý thống nhất từ khâu nhập khẩu,sản xuất trong nước, đăng ký, đăng kiểm đến quá trình hoạt động của phương tiện.

- Bộ Tài chính nghiên cứu, trìnhChính phủ sửa đổi quy định về lệ phí trước bạ đối với các trường hợp sang tên,di chuyển phương tiện đã đăng ký phù hợp với tình hình thực tế khi sang tên, dichuyển để chủ phương tiện thực hiện nghiêm túc việc sang tên, đổi chủ phương tiện.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chỉ đạo việc kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với:tàu, thuyền kinh doanh vận tải khách du lịch không bảo đảm an toàn; các cảng, bếnthủy nội địa cho tàu thuyền chở khách du lịch ra, vào đón trả khách trái quy định;Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn đòngang trên địa bàn quản lý do bến đò hoặc phương tiện không đủ các điều kiện antoàn, chở quá số người quy định, đò ngang không có đủ phao cứu sinh.

c) Tăng cường công tác tổ chức giaothông

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các SởGiao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc: rà soát, bổ sung, điều chỉnh hợplý, đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, tăng cường các biển báo điện tử; tiếp tụctriển khai lắp đặt dải phân cách cứng giữa hai chiều xe chạy đối với các tuyến,đoạn tuyến có 4 làn xe trở lên; sử dụng dải phân cách mềm để tách phần đường,làn đường, tách dòng xe mô tô 2 bánh, xe thô sơ với dòng xe ô tô trên các tuyếnđường có đủ điều kiện và có mật độ phương tiện giao thông lớn; rà soát, điều chỉnhtốc độ chạy tàu đường sắt đi qua một số thành phố lớn, khu vực đông dân cư, tồntại nhiều đường ngang dân sinh nhưng chưa thực hiện được việc làm đường gom vàhàng rào chắn ngăn cách.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị có liênquan thực hiện nghiêm túc việc quy hoạch, phát triển đô thị; ngăn chặn việc quyhoạch, đô thị hóa tuyến quốc lộ, tuyến giao thông trọng điểm thành đường đô thị;nghiêm cấm việc cấp phép xây dựng các công trình nhà ở, khu công nghiệp... haibên các tuyến tránh thành phố.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phốihợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết, đánhgiá kết quả thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đườngbộ, đường sắt theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủtướng Chính phủ; chỉ đạo các cơ quan quản lý đường bộ thường xuyên rà soát đểphát hiện và xử lý kịp thời các “điểm đen” về tai nạn giao thông trên đường bộ,không để phát sinh thêm điểm đấu nối trái phép vào đường bộ, đường ngang tráiphép; chủ động lập kế hoạch và lộ trình cụ thể để xóa bỏ các đường ngang tráiphép. Trong thời gian chờ xóa bỏ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương phải chỉ đạo tổ chức bố trí người cảnh giới tại các vị trí đường ngangcó nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông; nếu xét thấy mất an toàn thì phải cắmbiển báo cấm đối với loại phương tiện cơ giới đó.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo cácđơn vị quản lý đường thủy nội địa tăng cường thực hiện công tác điều tiết khốngchế đảm bảo giao thông trên đường thủy nội địa tại nơi có mật độ giao thôngcao, luồng lạch khan cạn, nơi thi công các công trình có ảnh hưởng đến an toàngiao thông đường thủy nội địa; kết hợp tổ chức điều tiết, khống chế đảm bảogiao thông với chống va trôi tại các vị trí cầu trọng điểm vào mùa mưa bão.

- Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tảichỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường xử lý vi phạm đối với các hành vi xâmphạm công trình giao thông; phối hợp chặt chẽ thực hiện tổ chức giao thông vàđiều khiển, hướng dẫn giao thông; phối hợp khảo sát, kiến nghị khắc phục nhữngbất hợp lý trong tổ chức giao thông, những "điểm đen" về tai nạn giaothông. Khởi tố và đề nghị truy tố những cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm,không tổ chức khắc phục kịp thời những bất hợp lý trong tổ chức giao thông để xảyra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

d) Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch,cấp giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn và quản lý lái xe

- Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an,Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp thành lập các đoànthanh tra, kiểm tra nghiêm túc các cơ sở, trường, trung tâm đào tạo lái xe,trung tâm sát hạch, công tác cấp giấy phép lái xe để đánh giá thực trạng toàndiện, khách quan về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hiện nay.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phốihợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành có liên quan tổ chức đánh giá kết quả côngtác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ năm 1995 đến năm 2012, báo cáoThủ tướng Chính phủ; hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IIInăm 2013.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với BộGiao thông vận tải tổ chức kết nối và trao đổi thông tin về vi phạm trật tự, antoàn giao thông của lái xe với hệ thống cơ sở dữ liệu cấp, đổi, thu hồi giấyphép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ đốivới người điều khiển xe, máy chuyên dùng.

đ) Thực hiện các giải pháp thiết lậptrật tự, kỷ cương về trật tự, an toàn giao thông

- Bộ Công an chủ trì

+ Chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát tăngcường và huy động các lực lượng theo quy định thực hiện việc tuần tra, kiểmsoát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thôngđường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; kiểm tra, giám sát việc chấp hành quytrình, quy định về an toàn giao thông đường sắt, xử lý vi phạm tại đường ngang.Tổ chức các tổ Cảnh sát phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông với Cảnh sát cơđộng, Cảnh sát hình sự để kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi tụ tập, gây mất trậttự, an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép và trấn áp tội phạm trêncác tuyến giao thông, nhất là các quốc lộ trọng điểm và các đô thị.

+ Thực hiện Dự án "Xây dựng hệthống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộtrọng điểm"; trước mắt, tập trung xây dựng hệ thống giám sát, xử lý vi phạmtrật tự, an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, trong nội đôthành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn.

+ Chỉ đạo tổ chức điều tra, xử lýnghiêm các vụ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệutội phạm.

+ Triển khai các biện pháp mạnh, kiênquyết chấm dứt tình trạng đua xe trái phép, phóng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểmcho người tham gia giao thông.

+ Xây dựng và triển khai hệ thống cơsở dữ liệu về tai nạn giao thông, quản lý đăng ký phương tiện cơ giới đường bộvà cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

+ Phối hợp và tổ chức thực hiệnnghiêm túc việc thông báo người có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thôngtheo đúng quy định tại Công điện số 655/TTg-KTN ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Thủtướng Chính phủ.

- Phối hợp với Bộ Tài chính, Ngânhàng Nhà nước Việt Nam xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ lộ trìnhxử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông theo Luật xử lý vi phạmhành chính có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, nghiên cứu việc nộp tiền xửphạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông qua tài khoản thanh toántại ngân hàng.

- Bộ Giao thông vận tải

+ Phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽhoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa trên các tuyến giao thông đườngbộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Chú trọng hoạt động vận tải hành khách, chỉđạo đơn vị quản lý bến, bãi, nhà ga phối hợp với lực lượng công an tổ chức kiểmsoát ngay tại nơi xuất bến đối với các phương tiện chở khách, ngay tại nơi kho,bãi, bến cảng đối với phương tiện vận tải hàng hóa; đình chỉ hoạt động kinhdoanh vận tải khách đối với tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy địnhvề điều kiện kinh doanh vận tải và an toàn giao thông, các phương tiện giaothông không bảo đảm các quy định liên quan đến phương tiện, người điều khiểnphương tiện (đặc biệt là đối với xe ôtô mà người lái xe sử dụng rượu, bia).

+ Chỉ đạo các cơ quan quản lý đường sắttăng cường giám sát việc thực hiện quy trình, quy phạm an toàn giao thông đườngsắt đối với đội ngũ nhân viên gác đường ngang, cầu chung đường bộ, đường sắt;thường xuyên kiểm tra hoạt động của các thiết bị an toàn trên các đoàn tàu, hệthống đường ngang, cầu chung; hướng dẫn quy tắc an toàn giao thông đường sắtcho người được các địa phương bố trí cảnh giới tại các đường ngang. Triển khaithực hiện việc giám sát tự động 24/24h hoạt động của hệ thống thiết bị cảnh báotự động, trước mắt tập trung thực hiện ở các khu vực có mật độ đường ngang sử dụngcảnh báo tự động cao.

+ Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểmsoát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địacủa tổ chức, cá nhân liên quan; đình chỉ hoạt động của các cảng, bến và phươngtiện thủy nội địa chưa đáp ứng quy định về an toàn, thoát hiểm.

- Bộ Y tế

+ Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức và củngcố hệ thống cấp cứu tại các tuyến đủ khả năng đáp ứng với cấp cứu tai nạn giaothông nhằm giảm tỷ lệ tử vong, giảm di chứng với nạn nhân tai nạn giao thông.

+ Triển khai các trạm cấp cứu tai nạngiao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm và tại các tỉnh, thành phố có đườngcao tốc đi qua.

e) Thực hiện các giải pháp nâng caonăng lực các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảmtrật tự, an toàn giao thông; nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thicông vụ.

- Bộ Công an chủ trì

+ Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Đềán "Đào tạo, phát triển lực lượng cảnh sát giao thông", báo cáo Thủtướng Chính phủ phê duyệt cơ chế đặc thù, tăng cường biên chế cho cảnh sát giaothông đảm bảo đủ lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàngiao thông trong tình hình mới.

+ Phối hợp với các Bộ, ngành có liênquan đánh giá tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường biên chế,trang thiết bị, đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ" banhành theo Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ; Đề án "Tăng cường và hiện đại hóa công tác tuần tra, kiểm soát,xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ" ban hành theo Quyết địnhsố 617/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Tăng cườngbiên chế, cơ sở vật chất, kỹ thuật, đào tạo, chế độ chính sách cho lực lượng Cảnhsát giao thông đường thủy ở Bộ Công an và 18 tỉnh, thành phố Nam Bộ” ban hànhtheo Quyết định số 1799/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;báo cáo đề xuất việc điều chỉnh dự toán đầu tư phù hợp với tình hình để tiếp tụctriển khai thực hiện.

Khẩn trương hoàn thành xây dựng Đề án"Tăng cường năng lực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt cho lựclượng Cảnh sát giao thông đường sắt" và Đề án "Tăng cường biên chế,cơ sở vật chất, kỹ thuật, đào tạo, chế độ chính sách cho lực lượng Cảnh sátgiao thông đường thủy khu vực phía Bắc và miền Trung".

- Căn cứ các đề án đã được phê duyệtvà đề xuất dự toán hàng năm của Bộ Công an; Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tưxem xét ưu tiên bố trí vốn, kinh phí để thực hiện các đề án theo chức năng đượcgiao, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo Luật Ngân sách nhà nước. Bộ Côngan chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủban hành cơ chế, chính sách xã hội hóa việc đầu tư, xây dựng, vận hành các hệthống giám sát, phát triển và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộbằng hình ảnh trên toàn quốc.

- Bộ Giao thông vận tải sơ kết, đánhgiá việc thực hiện Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượngThanh tra giao thông vận tải" ban hành theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày05 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó, đề xuất giải pháptiếp tục việc triển khai thực hiện Đề án.

- Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tảichú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của người thựcthi công vụ:

+ Tổ chức rà soát, bố trí, sắp xếp cánbộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định trong thực thi các nhiệm vụ bảo đảm trậttự, an toàn giao thông.

+ Tăng cường công tác giáo dục chínhtrị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, thanh tra chuyên ngành nhằm nângcao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giaothông.

+ Phát động trong toàn lực lượng Côngan nhân dân và toàn ngành Thanh tra giao thông phong trào "Nâng cao tinhthần trách nhiệm, xây dựng tư thế, tác phong vì nhân dân phục vụ".

+ Tăng cường các biện pháp thanh tra,kiểm tra phòng ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực đối với lực lượnglàm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là các lĩnh vực đăng ký,đăng kiểm phương tiện; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; kiểm tra, xử lývi phạm trật tự, an toàn giao thông; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông.

+ Kịp thời khen thưởng các trường hợpcó thành tích xuất sắc trong công tác; đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm đối vớicác trường hợp vi phạm.

5. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa,khắc phục ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, thành phố Hà Nội, thành phố HồChí Minh và các tuyến giao thông trọng điểm.

a) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,thành phố Hồ Chí Minh

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thôngvận tải, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính rà soát các nhiệm vụ trọng tâmđược quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướngChính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội vàthành phố Hồ Chí Minh; có kế hoạch đề xuất lộ trình tổ chức thực hiện các nhiệmvụ chưa hoàn thành theo quy định.

- Lập quy hoạch và tổ chức xây dựngcác bãi đỗ xe, điểm đỗ xe ngầm hoặc nhiều tầng.

- Ưu tiên xây dựng các cầu vượt nhẹ,hầm tại các nút giao thông trọng điểm, tạo giao cắt khác mức.

- Phối hợp sơ kết và tiếp tục triểnkhai hoàn thành kế hoạch lập lại trật tự, hành lang an toàn đường bộ theo Quyếtđịnh số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiệnviệc tổng kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý hè phố, lòng đườngđô thị; giao trách nhiệm cụ thể cho Ủy ban nhân dân cấp quận, phường và quytrách nhiệm đối với người đứng đầu trong việc quản lý hè phố, lòng đường đô thị;không để xảy ra tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thôngvận tải, Bộ Công an đánh giá tác động việc thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, họctập, kinh doanh trên địa bàn trong thời gian qua. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuấtthay đổi giờ làm việc, học tập, kinh doanh đảm bảo khoa học, hợp lý, hạn chếlưu lượng phương tiện để phân giãn phương tiện, người tham gia giao thông tronggiờ cao điểm nhưng không gây xáo trộn, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, đi lại củangười dân.

b) Bộ Giao thông vận tải chủ trì

- Tiếp tục đề xuất Chính phủ ban hànhcác giải pháp phòng ngừa ùn tắc giao thông tại các tuyến quốc lộ trọng điểm vàcác đô thị lớn.

- Phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộliên quan hoàn thành và tổ chức thực hiện Đề án phát triển hợp lý các phương thứcvận tải tại các thành phố.

c) Bộ Xây dựng

- Kiểm soát việc quy hoạch, phát triểnđô thị dọc các tuyến quốc lộ; đề nghị đơn vị có thẩm quyền không cấp phép xây dựngcác công trình nhà ở, công trình công cộng và khu công nghiệp nằm trong phạm vigiới hạn giao thông đường bộ và giao thông đô thị.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhândân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh xây dựng lộ trình di dời ra khỏi phạmvi trung tâm thành phố một số cơ quan hành chính, trường đại học, cao đẳng, dạynghề, bệnh viện lớn, khu sản xuất công nghiệp, giai đoạn 2015 - 2022. Địa điểmcác cơ quan, đơn vị đã di dời không được xây dựng nhà cao tầng hoặc siêu thị,chỉ sử dụng vào mục đích phúc lợi công cộng. Tại Trung tâm đô thị, chỉ còn mộtsố cơ quan hành chính sự nghiệp quan trọng, các trường trọng điểm và các bệnhviện cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu; ưu tiên dành tỷ lệ quỹ đất cho hoạt độnggiao thông theo quy hoạch được phê duyệt. Khi phát triển khu đô thị mới phải đảmbảo đảm dành đủ 16% đến 26% quỹ đất cho hoạt động giao thông.

d) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầutư, Bộ Giao thông vận tải bố trí, huy động nguồn lực triển khai Đề án phát triểnvận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020.

đ) Bộ Công an triển khai dự án hiện đạihóa các trung tâm thông tin chỉ huy; thực hiện tốt việc hướng dẫn, điều hòagiao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ùn tắc giaothông.

e) Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tụcduy trì và mở rộng phạm vi phát sóng Chương trình VOV giao thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, ngành, các cơ quan ngang Bộ,các cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương tổ chức sơ kết việc thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự,an toàn giao thông tại Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 củaChính phủ và các kế hoạch, đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã và đangđược thực hiện trong thời gian qua; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để triểnkhai thực hiện Chương trình hành động này.

2. Đề nghị các cấp ủy đảng, Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trungương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, HộiCựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức đoàn thểtích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vận động nhândân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về bảođảm trật tự an toàn giao thông, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đểkiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông.

3. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợpvới Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các Bộ, ngànhcó liên quan giúp Chính phủ kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; định kỳhàng năm tổng hợp tình hình báo cáo Chính phủ./.