HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________


Số: 300/2013/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________


Điện Biên, ngày 13 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày l6 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghi định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm;

Sau khi xem xét báo cáo số 82/BC-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên về quyết toán ngân sách địa phương năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 05/BC-KTNS ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 của tỉnh Điện Biên, như sau:

I. Tổng thu ngân sách địa phương: 5.985.242 triệu đồng, bao gồm:

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 386.186 triệu đồng. Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 376.726 triệu đồng;

2. Thu chuyển nguồn: 875.726 triệu đồng;

3. Thu tiền vay: 30.000 triệu đồng;

4. Thu kết dư: 45.804 triệu đồng;

5. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 1.485 triệu đồng;

6. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.567.583 triệu đồng, trong đó:

6.1. Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 2.511.967 triệu đồng;

6.2. Bổ sung có mục tiêu: 2.055.616 triệu đồng.

7. Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 87.918 triệu đồng.

II. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.953.290 triệu đồng, bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 1.208.605 triệu đồng

1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.205.535 triệu đồng;

1.2. Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 3.080 triệu đồng;

2. Chi trả gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 30.000 triệu đồng;

3. Chi thường xuyên: 3.076.898 triệu đồng;

4. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1.518.575 triệu đồng;

4.1. Ngân sách tỉnh: 1.108.966 triệu đồng;

4.2. Ngân sách huyện: 355.431 triệu đồng;

4.3. Ngân sách xã: 54.178 triệu đồng;

5. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng;

6. Chi nộp lên ngân sách cấp trên: 3.428 triệu đồng;

7. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 114.784 triệu đồng.

III. Kết dư ngân sách địa phương: 31.952 triệu đồng, bao gồm:

1. Ngân sách tỉnh: 669 triệu đồng;

2. Ngân sách huyện: 28.433 triệu đồng;

3. Ngân sách xã: 2.850 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh báo cáo quyết toán NSĐP năm 2011 và tổ chức chỉ đạo, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điêu 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2013./.

Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Đại biểu QH, Đại biểu HĐND tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT Công báo tỉnh;

- Lưu: VT: CV HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng