HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Số: 301/2013/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 13 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí tham quan di tích lịch sử,

công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên

_____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; Thông tư 127/2011/TT-BTC ngày 9/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu phí tham quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi.

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 872/TTr-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 07/BC-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mức thu phí tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng:Mức thu phí tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

2. Đối tượng áp dụng: Người Việt Nam và người nước ngoài đến thăm quan di tích lịch sử, công trình văn hóa.

3. Phí tham quan thu theo mỗi điểm

3.1 Người từ 18 tuổi trở lên, mức thu 15.000 đồng/người/lượt/điểm;

3.2 Giảm thu 50% đối với người cao tuổi

3.3 Miễn thu đối với các đối tượng là:

- Cựu chiến binh; người có công với cách mạng;

- Học sinh, sinh viên tại các trường, các chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tổ chức đi nghiên cứu thực tế;

- Người dưới 18 tuổi.

4. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01/7/2013

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh qui định các điểm thu và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4.Nghị quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của HĐND tỉnh về việc quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 13 tháng 5 năm 2013./.

CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng