HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

_____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 ngày 11 năm 2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 8015/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An như sau:

1. Chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật - xã hội thiết yếu trong khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội thiết yếu trong KKT Đông Nam Nghệ An, bao gồm: Hệ thống giao thông chính, cảng biển, hệ thống cấp thoát nước chính, công trình xử lý nước thải, chất thải rắn của Khu kinh tế Đông Nam; các khu tái định cư, khu công viên, cây xanh,... được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Tỉnh Nghệ An khuyến khích các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính có kinh nghiệm, tự huy động vốn để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu trong KKT Đông Nam theo hình thức BT, BOT, BTO và được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ sau đây:

a) Được ưu tiên lựa chọn đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản trong khu đô thị thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

b) Được ưu tiên thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp hàng năm (Đối với dự án đầu tư theo hình thức BT).

2. Giá thuê đất.

Đơn giá cho thuê đất các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được áp dụng cho địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với mức thấp nhất bằng 0,25% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Cơ chế, chính sách hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và san nền.

3.1. Hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư:

a) UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức để các cấp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng để Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ động triển khai giải phóng mặt bằng. Tiền bồi thường hoa màu, tài sản trên đất nhà đầu tư sẽ hoàn trả khi triển khai thực hiện dự án.

b) Khuyến khích các nhà đầu tư tự bỏ vốn để chi trả trước tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư và kinh phí tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt. Khoản kinh phí này được ngân sách nhà nước hoàn trả lại bằng hình thức trừ vào tiền thuê đất hàng năm (không áp dụng đối với các dự án được miễn tiền thuê đất); hoặc được ngân sách Nhà nước hoàn trả bằng tiền hàng năm, với thời gian hoàn trả trong 5 năm kể từ khi hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

3.2. Hỗ trợ san nền:

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan, Khu công nghệ cao được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí san lấp mặt bằng trên cơ sở thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo số liệu quyết toán thực tế được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nhưng không vượt quá 15 tỷ đồng/100ha (Trường hợp chưa có nhà đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ động san lấp mặt bằng để giao đất sạch cho nhà đầu tư).

b) Đối với các dự án có nhu cầu đầu tư vào các Khu chức năng của Khu kinh tế Đông Nam nhưng chưa được san lấp mặt bằng được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí san lấp mặt bằng trên cơ sở thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo số liệu quyết toán thực tế được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nhưng không vượt quá 05 tỷ đồng cho các dự án có tổng mức đầu từ 300 tỷ đồng trở lên.

4. Cơ chế, chính sách hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật.

4.1. Đối với dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu chức năng trong Khu kinh tế được Nhà nước hỗ trợ:

- Đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước đến hàng rào các dự án.

- Đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải, chất thải tập trung của các khu chức năng.

4.2. Đối với các dự án sản xuất công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên có nhu cầu đầu tư vào các Khu chức năng của Khu kinh tế Đông Nam nhưng chưa có hạ tầng kỹ thuật được nhà nước đầu tư xây dựng đường giao thông đến chân hàng rào dự án.

5. Các chính sách hỗ trợ khác.

5.1. Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động

- Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với các ngành, địa phương và các doanh nghiệp liên quan tổ chức đào tạo và tuyển dụng công nhân kỹ thuật đối với một số ngành nghề có nhu cầu cao trong từng giai đoạn nhất định để cung ứng cho các dự án đầu tư tại KKT Đông Nam.

- Nhà đầu tư tiếp nhận từ 30 lao động (có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An), ký hợp đồng với người lao động có xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên, gửi lao động đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong nước, nước ngoài hoặc đào tạo tại cơ sở sản xuất của nhà đầu tư, có chứng chỉ sơ cấp nghề trở lên sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo 1 lần 1.000.000 đồng/1 lao động.

5.2. Thưởng Xúc tiến đầu tư.

Các tổ chức, cá nhân (không thuộc biên chế Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An) có công vận động, kêu gọi được các dự án nước ngoài đầu tư­ vào Khu kinh tế Đông Nam, sau khi dự án đi vào đầu tư­ xây dựng sẽ được tỉnh hỗ trợ xúc tiến đầu tư với các mức như sau:

- Mức thưởng 30 triệu đồng cho các dự án có vốn đầu tư­ từ 300 đến 500 tỷ đồng.

- Mức thưởng 50 triệu đồng cho các dự án có vốn đầu tư­ trên 500 tỷ đồng.

Đối với các dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại, mức thưởng được tính tăng thêm 10 triệu đồng so với mức tối đa theo quy định trên đối với từng loại dự án.

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ nội dung Nghị quyết này ban hành Quy định về ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu