HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 305/2013/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 15 háng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội,

đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013

___________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỬ TÁM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 ;

Căn cứ Nghị quyết số 229/2012/NQ-HĐND , ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2013;

Sau khi xem xét Báo cáo số 161/BC- UBND ngày 27/6/2013 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo thẩm tra số: 90/BC-HĐND , ngày 8/7/2013 của Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với nội dung đánh giá về tình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2013 do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, Hội đông nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2013

Năm 2013 trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách của tỉnh tiếp tục phải cắt giảm, yêu cầu giải quyết nợ đọng tồn tại trong lĩnh vực XDCB khá nặng nề, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh có xu hướng giảm trong khi Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu ưu tiên là kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô gắn với tái cơ cấu nền kinh tế nên đã ảnh hưởng lớn đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.Tuy nhiên, với sư nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh cùng với việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các mục tiêu nhiệm vụ chỉ đạo điều hành từ đầu năm nên các mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn được duy trì ổn định và có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, cụ thể:

1. Trên lĩnh vực kinh tế

- Dự ước tổng sản phẩm (GDP) 6 tháng đầu năm 201 ước tăng 7,58% so với cùng kì năm 2012 (kế hoạch đề ra tăng 9,72%), trong đó khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,65%, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 8,58%; khu vực dịch vụ tăng 9,19%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định: Khu nông, lâm nghiệp thủy sản chixacs,38%, giảm 2,56% so với cùng kì năm trước, khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 31,37%, giảm 0,92% so với cùng kỳ năm trước; khu vực dịch vụ chiếm 39,25%, tăng 1,64% so với cùng kỳ năm trước.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp được duy trì và có bước phát triển khá. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 115.204,6 tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 48,94% kế hoạch cả năm. Nhiệm vụ phát triển mở rộng diện tích các loại cây công nghiệp dài ngày theo quy hoạch được tích cực chuẩn bị, công tác phòng chống dịch bệnh đàn gia súc được tăng cường, công tác bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được sự quan tâm của nhiều thành phần kinh tế.

- Sản xuất công nghiệp duy trì được nhịp độ tăng trưởng, dự ước giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 375,99 tỷ đồng (theo giá 1994) đạt 46,26% kế hoạch, tăng 6,44% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Điện sản xuất, xi măng…

- Thu ngân sách đạt khá, dự ước 6 tháng đầu năm đạt 3.389 tỷ đồng , đạt 53,31% dự toán năm 2014, tăng 8,74% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó thu nội địa ước đạt 321 tỷ đồng, đạt 56,3% dự toán, tăng 32,34% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng chi ngân sách địa phương 2.851 tỷ đồng, đạt 44,85% kế hoạch giao, tăng 13,16% so với cùng kỳ năm 2013.

- Tình hình giá cả và lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại trên thị trường 6 tháng đầu năm 2013 tương đối ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân trên địa bàn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 2.994,04 tỷ đồng, tăng 11,12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 50.75% kế hoạch.

- Hoạt động xuất nhập khẩu có nhiều cố gắng; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,59 triệu USD, tăng 22,53% so với cùng kỳ năm trước, đạt 47,41% kế hoạch năm; nhập khẩu ước đạt 4,6 triệu USD, tăng 29,86% so với cùng kỳ năm trước.

- Tổng thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 3.077 tỷ 095 triệu đồng, đạt 53,63 dự toán năm, tăng 0,25% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó thu trên địa bàn đạt 383 tỷ 500 triệu đồng, đạt 51,62% dự toán giao đầu năm, tăng 21,75% so với cùng kỳ năm 2012. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 2.519 tỷ 548 triệu đồng, đạt 43,91% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt 132 tỷ 400 triệu đồng.

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn lực và giải ngân vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước, song tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện đạt mức 2.500 tỷ đồng, đạt 49,7% kế hoạch, tương đương cùng kỳ năm 2012. Công tác quản lý vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tiếp tục được tăng cường.

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội

- Các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc đúng đối tượng và có kết quả khả quan. Công tác cai nghiện và phòng chống lây nhiễm HIV-AIDS đã từng bước phát huy hiệu quả.

- Tích cực thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh ở người, không để xảy ra dịch bệnh lớn. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Công tác truyền thông về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được chú trọng. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được quan tâm, có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Mạng lưới trường lớp tiếp tục phát triển mở rộng theo quy hoạch, cơ sở vật chất được tăng cường; chất lượng giáo dục và đào tạo có tiến bộ. Kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2012 – 2013, đạt 94,19% giảm 3,25% so với năm học 2011 – 2012; tỷ lệ tốt nghiệp giáo dục thường xuyên đạt 63,47% giảm 23,53% so với năm học trước. Hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo được tăng cường đáp ứng nhu cầu đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn.

- Các hoạt động văn hóa, thể thao, phát thanh truyền hình được duy trì và phát triển với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tập trung vào các ngày lễ lớn góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho nhân dân và tuyên truyền phổ biến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

3. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra và phòng chống tham nhũng được quan tâm tổ chức triển khai thực hiện

- Chương trình cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện từ cấp tỉnh đến cơ sở. Thực hiện tốt công tác ban hành, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

- Tổ chức tốt việc lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai sửa đổi.

- Nghiêm túc triển khai công tác thanh tra theo kế hoạch được duyệt, tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư theo đúng quy định, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người kéo dài.

4. Quốc phòng an ninh đối ngoại

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh trên các tuyến biên giới và trong nội địa được giữ vững và ổn định. Hoàn thành Đề án tăng dày tôn tạo mốc quốc giới tuyến Việt – Lào. Triển khai có hiệu quả kế hoạch quân sự địa phương, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả khu vực biên giới và nội địa; tiếp tục đẩy mạnh tấn công truy quét các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tội phạm hình sự về kinh tế; xóa các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự xã hội.

- Quan hệ hữu nghị với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam – Trung Quốc được tiếp tục tăng cường; tạo điều kiện cho các đoàn Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các Nhà báo nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh theo chủ trương tăng cường, mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được về tình hình kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2013 còn một số tồn tại như:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng chững lại, thấp hơn so với mục tiêu kế hoạch và cùng kỳ nhiều năm trên tất cả các ngành, lĩnh vực.

2. Nhiều chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân không đạt kế hoạch Tiến độ triển khai thực hiện một số trương trình đề án còn chậm, gặp khó khăn nhất là việc triển khai trương trình bảo vệ phát triển rừng năm 2013. Một số sản phẩm công nghiệp mặc dù đã có mức tăng trưởng khá song vẫn chưa đạt 50% kế hoạch.

3. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng thấp, trong bối cảnh lãi suất tín dụng liên tục giảm; 6 tháng đầu năm dư nợ mới tăng 6,59% so với cuối năm 2012 phản ánh sự khó khăn, của các doanh nghiệp trong phương án sản xuất, kinh doanh. Số doanh nghiệp phải giải thể, phá sản và tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm là 22 doanh nghiệp, tăng 6 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2012, chiếm 2,52% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn.

4. Việc khai thác bổ sung nguồn vốn đầu tư trong năm rất khó khăn so với các năm trước, tiến độ thực hiện và giải ngân một số chương trình dự án còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

5. Một số cơ chế chính sách và biện pháp hỗ trợ xóa đói giảm nghèo chưa thật phù hợp, một bộ phận người nghèo còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chưa tích cực lao động sản xuất để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo; chỉ tiêu về xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, cai nghiện tại cộng đồng còn thấp; tỷ suất sinh đã giảm nhưng còn ở mức cao so với toàn quốc, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa. Cơ sở vật chất trường lớp học ở vùng sâu còn khó khăn.

6. Tình hình tội phạm về ma túy vẫn nghiêm trọng cả về loại hình tội phạm và số lượng tang vật; tình trạng tái trồng cây thuốc phiện vẫn diễn ra. Tai nạn giao thông vẫn ở mức cao.

II. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tê – xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013

Dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp khó lường. Trong 6 tháng cuối năm cần tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều hành, nhằm góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đạt từ 8,5 – 9%; các ngành, các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Về thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

a, Sản xuất nông lâm nghiệp

- Tập trung phát triển sản xuất lương thực, phấn đấu sản lượng lương thực cả năm đạt 235 ngàn 393 tấn đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch trồng mới các loại cây công nghiệp, trọng tâm là cao su, cà phê và cây công nghiệp ngắn ngày.

- Tăng cường vệ sinh phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, chống rét trong mùa đông, phấn đấu duy trì ổn định tốc độ tăng dần và đảm bảo nhu cầu thực phẩm trên địa bàn.

- Thực hiện các mục tiêu trồng rừng mới năm 2013 gắn với thực hiện kế hoạch khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng và các dự án trồng rừng sản xuất của doanh nghiệp.

b, Sản xuất công nghiệp và dịnh vụ

- Nâng cao tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp, cải thiện tình hình tiêu thụ sản phẩm của các ngành sản xuất chủ yếu phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, giá cả thị trường hàng hóa; đảm bảo quản lý cung cầu và giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong tổ chức dịch vụ du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu trung bình của du khách, tiếp tục khuyến khích cải thiện hạ tầng các khu du lịch để năng cao chất lượng dịch vụ.

- Đẩy mạnh xã hội hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển sản xuất, đi lại, giao lưu kinh tế, văn hóa của nhân dân. Hiện đại hóa, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường hoạt động xuất, nhập khẩu; tiếp tục khai thác phát huy lợi thế của các cửa khẩu trên địa bàn.

c, Về tài chính, ngân hàng

- Tăng cường rà soát, quản lý, thu hồi các khoản nợ thuế gắn với thực hiện các chính sách miễn giảm cho doanh nghiệp theo quy định. Tổ chức thực hiện chỉ thị 09/CT – TTg, ngày 24/5/2013 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ Tài chính ngân sách Nhà nước năm 2013.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại địa phương, phấn đấu đạt kế hoạch tăng trưởng tín dụng, đảm bảo an toàn tín dụng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng với lãi suất phù hợp.

d, Đầu tư phát triển

- Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân thanh toán vốn đầu tư, rà soát điều chuyển bổ sung vốn cho các dự án trọng điểm, các dự án hoàn thành và có khả năng hoàn thành trong năm 2013.

- Đôn đốc tiến độ triển khai các chương trình dự án trọng điểm được giao kế hoạch vốn năm 2013 lớn như Dự án Tái định cư thủy điện Sơn La, Đề án 79 về sắp xếp ổn định dân cư huyện Mường Nhé đến năm 2015, các Chương trình mục tiêu quốc gia và dự án sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trên địa bàn. Tháo gỡ khó khăn cho việc giao, cho thuê đất cho các dự án đầu tư trồng rừng, xây dựng khu đô thị khu dân cư mới trên địa bàn.

- Kiến nghị Chính phủ các Bộ, ngành trung ương bổ xung nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp bách là hạ tầng khu huyện tạm Nậm Pồ và Bảo tàng chiến tháng Điện Biên Phủ.

2. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo

- Nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo; các chính sách hỗ trợ từng bước thay đổi nhận thức của nhân dân và chính quyền cơ sở vầ công tác xóa đói giảm nghèo.

- Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho người lao động.

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác xây dựng, phê duyệt và triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn 2 huyện Mường Chà và Tuần Giáo theo Quyết định 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a.

- Mở rộng địa bàn và đối tượng được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng sử dụng methadone; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia vầ phòng chống HIV/AIDS, trogj tâm là đẩy mạnh công tác truyền thông và thực hiện các biện pháp hỗ trợ để giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV, tăng cường quản lý các đối tượng nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2013 – 2014; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát triển quy mô, các loại hình trường lớp. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo toàn ngành huy động các nguồn lực, có các giải pháp quyết liệt nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo và dạy nghề của các trường chuyên nghiệp trong tỉnh.

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong Đề án kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để đảm bảo cho việc tổ chức lễ kỷ niệm thành công vào năm 2014.

3. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thanh tra, tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp, tuyển dụng giáo viên, cán bộ y tế theo quy hoạch phát triển ngành, tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân số ở huyện, nhân viên y tế thôn bản, nhân viên khuyến nông, khuyến lâm ở cơ sở để có biện pháp nâng chất lượng hoạt động của đội ngũ này. Xây dựng kế hoạch luân chuyển, tăng cường cán bộ cho các xã thuộc 4 huyện nghèo.

- Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2013; tập trung thực hiện nhanh các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

- Trong công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng lãng phí: Tiếp tục thực hiện chương trình công tác thanh tra theo kế hoạch, phát hiện kịp thời các sai phạm và xử lý dứt điểm các sai phạm sau thanh tra. Tổ chức tốt kế hoạch phòng chống tham nhũng , lãng phí; triển khai tích cực việc kê khai thu nhập cá nhân.

- Tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong việc giải quyết đơn thơ khiếu nại tố cáo của công dân và trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức và đơn vị trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.

- Tiếp tục việc lấy ý kiến nhân dân tham gia sửa đổi Dự thảo Hiến pháp năm 1992. Tiếp tục thực hiện tốt công tác ban hành, kiểm tra, rà soát hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp pháp lý và thực hiện tốt các hoạt động bổ trự tư pháp, thi hành án. Tiếp tục triển khai công tác theo dõi tình hình thực thi pháp luật và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

4. Về củng cố quốc phòng – an ninh

- Các lực lượng vũ trang chủ động phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình trên 2 tuyến biên giới và trong nội địa, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, nhất là những vấn đề đang tiềm ẩn phức tạp như di cư tự do, tuyên truyền đạo trái phép, tội phạm hình sự , ma túy; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia.

- Tổ chức tốt kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Chà và huyện Tuần Giáo. Triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và ma túy; xây dựng địa bàn dân cư lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật vầ an toàn giao thông và lực lượng đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.

III. Giải pháp tổ chức thực hiện

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc hệ thống giải pháp chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 đã được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số/; 21/QĐ-UBND , ngày 14/01/2013 các ngành, các địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp trong tâm sau:

1. Lĩnh vực kinh tế

- Tăng cường công tác chỉ đạo mùa vụ, phòng chống dịch bệnh, tháo gỡ vướng mắc hoàn thành chỉ tiêu trồng mới cao su, cà phê, chè theo quy hoạch, kế hoạch được giao

- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp theo Nghị quyết 02/NQ-CP tập trung vào các lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm, tín dụng và tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng.

- Tập trung rà soát các khoản nợ đọng thuế, đôn đốc thực hiện nghiêm kỷ luật tài khóa, đảm bảo thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt dự toán giao năm 2013.

- Đẩy nhanh tiến độ, tăng cường quản lý chất lượng các công trình trọng điểm, xử lý nghiêm các chủ đầu tư, yếu kém, buông lỏng quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2. Lĩnh vực Xã hội

- Đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nhất là trên địa bàn 4 huyện nghèo và 2 huyện Mường Chà và Tuần Giáo được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp về xóa đói giảm nghèo theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp đầy đủ, kịp thời chủ trương chính sách dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.

3. Tập trung đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số chương trình dự án trọng điểm

- Chương trình giảm nghèo nhanh và bên vững theo Nghị quyết 30a.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé đến năm 2015.

- Dự án di dân, TĐC dự án thủy điện Sơn La.

- Đề án kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng chống tham nhũng.

- Đẩy mạnh hơn nữa CCHC; tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian giải quyết công việc của người dân và Doanh nghiệp; xây dựng chính quyền cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã; thường xuyên đánh giá năng lực, trình độ cán bộ để bố trí đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

- Chủ động thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng ở các cấp, các ngành. Phát hiện xử lý nghiêm các vụ tham nhũng lãng phí.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, nhất là cơ sở.

5. Thực hiện tốt kế hoạch quân sự quốc phòng địa phương, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên biên giới và nội địa

- Thực hiện tốt kế hoạch quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

- Đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến biên giới và nội địa, tăng cường đưa cán bộ xuống cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, vận động nhân dân đấu tranh với âm mưu phá hoại của kẻ địch, phòng chống tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2013 đã được Hội đồng nhân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng