HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

________


Số: 308/2013/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________


Điện Biên, ngày 15 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia

công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

_________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày l6/12/2002;

Căn cứ Nghi định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT , ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các trung tâm học tập cộng đồng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1524/TTr-UBND , ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên, về việc Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia vào công tác quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 29/BC-HĐND ngày 8 tháng 7 năm 2013 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia vào công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Trung tâm học tập cộng đồng) trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng: Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng theo hệ số 0,4 mức lương tối thiểu.

2. Phó giám đốc trung tâm học tập cộng đồng: Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng theo hệ số 0,3 mức lương tối thiểu.

3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi thường xuyên cho sự nghiệp Giáo dục Đào tạo và Dạy nghề hỗ trợ các Trung tâm học tập cộng đồng hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành của tỉnh.

4. Thời điểm áp dụng : Từ ngày 01/7/2013 .

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, Chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điêu 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XIII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội;

- Chính phủ;

- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Bộ Tài chính;

- Bộ Nội vụ;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại biểu QH, Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;

- Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, CV HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng