HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2011/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀQUY ĐỊNH MỨC THU VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệphí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiếtthi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Phí vàLệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Trên cơ sở xem xét Tờ trìnhsố 3437/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việcthông qua Đề án phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của BanKinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thôngqua quy định mức thu và quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,với những nội dung sau:

I. Quy định mức thu phí chợ:

1. Phí chợ (bao gồm khoản thu bùđắp chi phí đầu tư và khoản thu phục vụ công tác quản lý chợ):

a) Đối với chợ được đầu tư xâydựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hay được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:

- Đối với chợ có hộ đặt cửahàng, cửa hiệu buôn bán cố định tại chợ, tùy thuộc vào quy mô vốn đầu tư, hạngchợ, tính chất hoạt động của từng hạng chợ, diện tích địa điểm kinh doanh và vịtrí của điểm kinh doanh, Ban quản lý chợ cùng với người kinh doanh tại chợ tựthoả thuận mức thu phí chợ thông qua hình thức đấu thầu hay các hình thức khác,nhưng không được vượt quá mức quy định sau:

+ Chợ hạng 1, không được vượtquá 180.000 đồng/m2/tháng

+ Chợ hạng 2, không được vượt quá144.000 đồng/m2/tháng

+ Chợ hạng 3, không được vượtquá 126.000 đồng/m2/tháng

- Đối với chợ có người kinhdoanh không tham gia buôn bán thường xuyên, không cố định tại chợ, mức thu phítính theo từng người đem hàng hoá vào bán trong chợ, mức thu tối đa không quá8.000 đồng/người/ngày.

b) Đối với chợ được đầu tư xâydựng bằng nguồn vốn không từ ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn viện trợkhông hoàn lại, có thể áp dụng mức thu cao hơn, nhưng tối đa không quá hai lầnso với quy định tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính.

2. Thu phục vụ công tác quản lýchợ: Là một phần của phí chợ và chỉ được áp dụng đối với chợ được đầu tư xâydựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hay được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

a) Chợ hạng 1

- Đối với người kinh doanh thamgia buôn bán thường xuyên tại chợ:

+ Chợ hạng 1 thuộc khu vực I,thu 28.000 đồng/m2/tháng

+ Chợ hạng 1 thuộc khu vực II,thu 25.000 đồng/m2/tháng

+ Chợ hạng 1 thuộc khu vực III,thu 21.000 đồng/m2/tháng

- Đối với người kinh doanh khôngtham gia buôn bán thường xuyên tại chợ: Mức thu phí quản lý là: 4.000đồng/người/ngày.

b) Chợ hạng 2

- Đối với người kinh doanh thamgia buôn bán thường xuyên tại chợ:

+ Chợ hạng 2 thuộc khu vực I,thu 13.000 đồng/m2/tháng

+ Chợ hạng 2 thuộc khu vực II,thu 12.000 đồng/m2/tháng

+ Chợ hạng 2 thuộc khu vực III,thu 10.000 đồng/m2/tháng

- Đối với người kinh doanh khôngtham gia buôn bán thường xuyên tại chợ: Mức thu phí quản lý là: 2.500đồng/người/ngày.

c) Chợ hạng 3

- Đối với người kinh doanh thamgia buôn bán thường xuyên tại chợ:

+ Chợ hạng 3 thuộc khu vực I,thu 10.000 đồng/m2/tháng

+ Chợ hạng 3 thuộc khu vực II,thu 9.000 đồng/m2/tháng

+ Chợ hạng 3 thuộc khu vực III,thu 8.000 đồng/m2/tháng

- Đối với người kinh doanh khôngtham gia buôn bán thường xuyên tại chợ: Mức thu phí quản lý là: 1.500đồng/người/ngày.

d) Mức thu tại điểm a, b và ckhoản này được áp dụng cho điểm kinh doanh có 3 mét vuông (m2). Trường hợp thuêvới diện tích lớn hơn sẽ được tính như sau: từ trên 3 mét vuông đến mét vuông thứ20 được tính bằng 50% mức thu quy định; từ trên 20 mét vuông, thì phần diệntích tăng thêm được tính bằng 40% mức thu quy định. Trường hợp người thuê điểmkinh doanh phân chia điểm kinh doanh đã thuê cho nhiều người thuê lại thì mứcthu phục vụ công tác quản lý chợ được tính bằng 100% mức thu quy định.

e) Thu đối với phương tiện vậntải cơ giới (xe có từ 04 bánh trở lên) vận chuyển hàng hoá nhập chợ buôn bánkhông thường xuyên, chỉ được áp dụng đối với chợ hạng 1 và chợ hạng 2 thuộc khuvực I.

Mức thu vận chuyển hàng hoá nhậpchợ bằng phương tiện vận tải cơ giới buôn bán không thường xuyên:

TT

Loại phương tiện

Mức thu (đồng/lượt xe)

Chợ hạng 2

thuộc khu vực I

Chợ hạng 1

thuộc khu vực I

1

Xe có tải trọng dưới 01 tấn

5.000

7.000

2

Xe có tải trọng từ 01 tấn đến dưới 02 tấn

10.000

15.000

3

Xe có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 05 tấn

20.000

30.000

4

Xe có tải trọng từ 05 tấn trở lên

35.000

50.000

3. Áp dụng: Đối tượng đã nộpkhoản thu phí chợ tại khoản 1 mục I Điều 1 Nghị quyết này thì không nộp khoảnthu phục vụ công tác quản lý chợ.

II. Quản lý sử dụng phí chợ

1. Đối với chợ do Nhà nước đầutư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng

Tỷ lệ trích lại chỉ được tínhđối với khoản thu phục vụ công tác quản lý chợ (bao gồm cả khoản thu đối vớiphương tiện vận tải cơ giới vận chuyển hàng hoá nhập chợ buôn bán không thườngxuyên).

- Chợ hạng 1: Ban quản lý chợđược trích giữ lại 60% tổng khoản thu nhằm phục vụ công tác quản lý chợ, số cònlại nộp vào ngân sách nhà nước.

- Chợ hạng 2: Ban quản lý chợđược trích giữ lại 80% tổng khoản thu nhằm phục vụ cho công tác quản lý chợ, sốcòn lại nộp vào ngân sách nhà nước.

- Chợ hạng 3: Ban quản lý chợđược giữ lại 100% tổng khoản thu nhằm phục vụ cho công tác quản lý chợ.

- Đối với các chợ trên địa bàncác huyện miền núi, hải đảo và các xã miền núi thuộc huyện đồng bằng, ban quảnlý chợ được phép giữ lại 100% tổng khoản thu nhằm phục vụ cho công tác quản lýchợ.

2. Đối với chợ do doanh nghiệpkinh doanh khai thác và quản lý: Các khoản phí chợ thu được, được xem là doanhthu của doanh nghiệp, vì vậy doanh nghiệp được giữ lại toàn bộ số phí thu đượcvà phải có nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ theo Luật doanh nghiệp và các quy địnhkhác của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Uỷ ban nhân dântỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.Bãi bỏ nội dungvề thu phí chợ tại Mục II Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐND9 ngày 16 tháng 01 năm2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá IX (nhiệm kỳ 1999-2004).

Điều 4. Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồngnhân dân tỉnh khoá XI thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2011, tại kỳ họp thứ 4./.

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản