HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2011/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 19 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU LỆPHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ DƯỚI 10 CHỖ NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND ngày 03-12-2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03-6-2002 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17-6-2011 của Chínhphủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31-8-2011 của Bộ Tàichính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Trên cơ sở Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 07/12/2011 của UBNDtỉnh Vĩnh phúc về ban hành quy định tỷ lệ thu phí trước bạ đối với xe ô tô dưới10 chỗ ngồi (kể cả lái xe); báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐNDtỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kểcả lái xe), bao gồm cả trường hợp ô tô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng trênđịa bàn tỉnh là 10%.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh thực hiện nghị quyết.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh cótrách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2012 và thaythế Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND ngày 15-12-2008 của HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh phúc khoá XV, kỳ họpthứ 3 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2011./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng