HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/2011/NQ-HĐND

Thành phố Hồ chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHOGIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 06 đếnngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh số 24/2004/PL-UBTVQH11 ngày29 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về giám địnhtư pháp và Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp;

Xét Tờ trình số 5977/TTr-UBND ngày 25 tháng11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ hỗ trợ cho giám định viêntư pháp và người làm công tác giám định; Báo cáo thẩm tra số 341/BCTT-KTNS ngày02 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồngnhân dân thành phố, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua Tờ trình số 5977/TTr -UBNDngày 25 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ hỗ trợ chogiám định viên tư pháp và người làm công tác giám định. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng hưởng hỗ trợ:

- Giám định viên tư pháp;

- Người trực tiếp trợ giúp cho giám định viên tưpháp;

- Người gián tiếp giúp việc cho giám định viêntư pháp.

2. Mức hỗ trợ:

- Đối với giám định viên tư pháp: hỗ trợ 830.000đồng/ người/ tháng.

- Đối với người trực tiếp trợ giúp cho giám địnhviên tư pháp: hỗ trợ 581.000 đồng/ người/tháng.

- Đối với người gián tiếp giúp việc cho giámđịnh viên tư pháp: hỗ trợ 415.000đồng/người/tháng.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01tháng 01 năm 2012.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách thành phố.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố cókế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2011./.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP
CHỦ TỊCHNguyễn Thị Quyết Tâm