HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2012/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀDỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNGÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 05

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dựtoán ngân sách Nhà nước năm 2013 và Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12năm 2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4452/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hìnhthực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012 và dự toán thu, chi ngân sáchNhà nước năm 2013; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến củađại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thôngqua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nướctrên địa bàn: 6.466.000 triệu đồng. (Trong đó thu nội địa là 3.760.000 triệuđồng; thu từ dầu thô là 2.300.000 triệu đồng và thu từ hoạt động xuất, nhậpkhẩu là 406.000 triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.454.529 triệu đồng.

(Kèm theo các phụ lục I và II)

Điều 2. Nhất trí phươngán phân bổ ngân sách địa phương năm 2013 như sau:

1. Tổng thu cân đối ngân sáchcấp tỉnh (bao gồm thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng theo phân cấp là 2.446.010triệu đồng, thu bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh là 1.408.851triệu đồng, thu chuyển nguồn tiền lương năm 2012 là 299.958 triệu đồng) là4.154.819 triệu đồng, chiếm 76,17% tổng thu cân đối ngân sách địa phương; tổngthu cân đối ngân sách huyện, thị xã, thành phố là 1.299.710 triệu đồng, chiếm23,83% tổng thu cân đối ngân sách địa phương.

2. Tổng chi cân đối ngân sáchcấp tỉnh là 4.154.819 triệu đồng. Sau khi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêucho ngân sách huyện, thị xã, thành phố là 1.513.035 triệu đồng thì tổng số thựcchi cân đối ngân sách tỉnh là 2.641.784 triệu đồng, chiếm 48,43% tổng chi cânđối ngân sách địa phương. Tổng chi cân đối ngân sách huyện, thị xã, thành phố(bao gồm cả bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố)là 2.812.745 triệu đồng, chiếm 51,57% tổng chi cân đối ngân sách địa phương.

3. Phân bổ ngân sách cấp tỉnhnăm 2013 cho từng sở, ban, ngành ở tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh chongân sách từng huyện, thị xã, thành phố theo các phụ lục III, IV, V kèm theo.

Điều 3. Hội đồng nhân dântỉnh tán thành các biện pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước vàphương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013 do UBND tỉnh trình và báo cáo thẩmtra của Ban Kinh tế và Ngân sách, đồng thời nhấn mạnh những biện pháp chủ yếusau đây:

1. Tiếp tục thực hiện tốt chỉđạo của Chính phủ về chính sách tài khóa thắt chặt, tiết kiệm để góp phần cùngTrung ương thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinhxã hội. Đồng thời, tập trung thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012của Chính phủ và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗtrợ thị trường, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinhdoanh góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo nguồn thu ổn định cho ngânsách.

Tiếp tục triển khai thực hiện cóhiệu quả Đề án "Thu ngân sách Nhà nước (Phần thu nội địa) trên địa bàntỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015". Tổ chức triển khai thực hiện tốt cácLuật Thuế mới. Thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệphí và thu khác theo quy định của pháp luật. Tích cực khai thác nguồn thu từquỹ đất, từ hoạt động kinh doanh, khai thác tài nguyên khoáng sản. Quản lý tốtcác nguồn thu từ các hoạt động mua, bán, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụngvà cấp quyền sử dụng đất. Kiên quyết thu dứt điểm số thuế nợ đọng từ các nămtrước có khả năng thu, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưuđãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểmtoán…Xử lý các khoản nợ đọng thuế, chống thất thu, trốn lậu thuế và gian lậnthương mại. Tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, kịp thời phát hiện và xử lýnghiêm các trường hợp vi phạm. Mọi khoản thu phát sinh phải hạch toán đầy đủ,kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

2. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiệnchi ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Ưu tiên bố trívốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản, các công trình trọng điểm, bức xúc củatỉnh và các công trình chuyển tiếp hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2013,các công trình quan trọng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. Chống lãng phí, thấtthoát trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Đảm bảo kinh phí đáp ứng kịpthời cho các nhu cầu chi lương và chi hoạt động thường xuyên của các cơ quanĐảng, Nhà nước và các đoàn thể; chi cho các nhiệm vụ trọng tâm; chi thực hiệncác chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, giađình chính sách, kinh phí thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hộivùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi; bố trí dự phòng ngân sách theoquy định của Luật Ngân sách Nhà nước để chủ động phòng, chống, khắc phục hậuquả thiên tai, dịch bệnh và xử lý những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinhngoài dự toán.

Tăng cường công tác kiểm tra,kiểm soát chi qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Tăng cường thực hiện công khai tàichính và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng ởtừng cơ quan, đơn vị.

3. UBND tỉnh giao nhiệm vụ thu,chi ngân sách cho từng sở, ban, ngành; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung từ ngânsách tỉnh cho từng huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trước ngày20/12/2012. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khaigiao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 đến từng đơn vị trực thuộc trước ngày31/12/2012 và tổ chức việc công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định củaLuật Ngân sách Nhà nước. UBND tỉnh cần có các giải pháp chỉ đạo các ngành, cáccấp phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán được giao; tích cực tìm nguồn vốn đểđáp ứng đủ vốn thanh toán cho các công trình trọng điểm của tỉnh và bảo đảmthanh toán nợ vay khi đến hạn. Đồng thời điều hành chi ngân sách theo kế hoạchvà tiến độ thu.

Điều 4. Giao cho UBNDtỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. Trong quátrình thực hiện, nếu UBND tỉnh có đề nghị điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sáchvà phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2013, HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trựcHĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh căn cứ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước đểquyết định việc điều chỉnh, bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 5. Thường trực HĐNDtỉnh và các Ban HĐND tỉnh giám sát việc triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnhBình Thuận, khóa IX, kỳ họp thứ 05 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2012 và cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng