HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2013/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN TỪ LIÊM ĐỂ THÀNH LẬP 02 QUẬN VÀ 23 PHƯỜNG THUỘC THÀNHPHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 8
(Từ ngày 02/12/2013 đến ngày 06/12/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận,phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Tờtrình số 94/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 về việc đề nghị Hội đồng nhândân Thành phố ban hành Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêmđể thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra củaBan Pháp chế và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thànhphố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua Tờ trình số 94/TTr-UBNDngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đề nghị điềuchỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộcthành phố Hà Nội, như sau:

1. Thành lập các quận Bắc Từ Liêm trên cơ sở toànbộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Thượng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu, ThụyPhương, Minh Khai, Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế; 9,30 ha diện tíchtự nhiên của xã Xuân Phương; 75,48 ha diện tích tự nhiên và 10.126 nhân khẩucủa thị trấn Cầu Diễn. Quận Bắc Từ Liêm có 4.335,34 ha diện tích tự nhiên và319.818 nhân khẩu.

Địa giới hành chính quận Bắc Từ Liêm: Bắc giáp huyệnĐông Anh; Nam giáp quận Nam Từ Liêm; Đông giáp quận Cầu Giấy, quận Tây Hồ; Tâygiáp huyện Hoài Đức, huyện Đan Phượng.

- Thành lập 13 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm:

+ Thành lập phường Thượng Cát trên cơ sở toàn bộ388,90 ha diện tích tự nhiên và 10.000 nhân khẩu của xã Thượng Cát.

+ Thành lập phường Liên Mạc trên cơ sở toàn bộ598,70 ha diện tích tự nhiên và 12.753 nhân khẩu của xã Liên Mạc.

+ Thành lập phường Thụy Phương trên cơ sở toàn bộ287,59 ha diện tích tự nhiên và 13.753 nhân khẩu của xã Thụy Phương.

+ Thành lập phường Minh Khai trên cơ sở toàn bộ485,91 ha diện tích tự nhiên và 36.709 nhân khẩu của xã Minh Khai.

+ Thành lập phường Tây Tựu trên cơ sở toàn bộ530,18 ha diện tích tự nhiên, 26.970 nhân khẩu của xã Tây Tựu; 9,30 ha diệntích tự nhiên của xã Xuân Phương. Phường Tây Tựu có 539,48 ha diện tích tựnhiên và 26.970 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Đông Ngạc, trên cơ sở một phầndiện tích và dân số của xã Đông Ngạc. Phường Đông Ngạc có 241 ha diện tích tựnhiên và 23.922 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Đức Thắng, trên cơ sở một phầndiện tích và dân số còn lại của xã Đông Ngạc. Phường Đức Thắng có 120 ha diệntích tự nhiên và 19.923 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Xuân Đỉnh, trên cơ sở một phầndiện tích và dân số của xã Xuân Đỉnh. Phường Xuân Đỉnh có 352,20 ha diện tíchtự nhiên và 33.659 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Xuân Tảo, trên cơ sở một phầndiện tích và dân số còn lại của xã Xuân Đỉnh. Phường Xuân Tảo có 226,30 ha diệntích tự nhiên và 12.622 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Cổ Nhuế 1, trên cơ sở một phầndiện tích và dân số (217,70 ha và 33,346 nhân khẩu) của xã Cổ Nhuế; 3,30 hadiện tích của thị trấn Cầu Diễn. Phường Cổ Nhuế 1 có 221 ha diện tích tự nhiênvà 33.346 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Cổ Nhuế 2, trên cơ sở một phầndiện tích và dân số còn lại (403,43 ha và 44,488 nhân khẩu); 1,60 ha diện tíchcủa thị trấn Cầu Diễn. Phường Cổ Nhuế 2 có 405,03 ha diện tích tự nhiên và44,488 nhân khẩu.

- Thành lập phường Phúc Diễn, trên cơ sở một phầndiện tích và dân số của xã Phú Diễn (209,03 ha và 21.820 nhân khẩu); một phầndiện tích và dân số của thị trấn Cầu Diễn (8 ha và 1.914 nhân khẩu; phần phíaTây sông Nhuệ, phía Nam Quốc lộ 32). Phường Phúc Diễn có 217,03 ha diện tích tựnhiên và 23.734 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Phú Diễn, trên cơ sở phần diệntích và dân số còn lại (189,62 ha và 19.514 nhân khẩu) của xã Phú Diễn; mộtphần diện tích và dân số của thị trấn Phú Diễn (62,58 ha diện tích tự nhiên,8.212 nhân khẩu; phần Bắc Quốc lộ 32). Phường Phú Diễn có 252,2 ha diện tích tựnhiên và 27.726 nhân khẩu.

2. Thành lập quận Nam Từ Liêm trên cơ sở toàn bộdiện tích tự nhiên và dân số của các xã: Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ,Đại Mỗ; phần lớn diện tích và dân số của xã Xuân Phương (536,34 ha và 34.648nhân khẩu; phần Nam Quốc lộ 32); một phần diện tích và dân số của thị trấn CầuDiễn (137,75 ha và 23.279 nhân khẩu; phần phía Nam Quốc lộ 32, phía Đông sôngNhuệ). Quận Nam Từ Liêm có 3.227,36 ha diện tích tự nhiên và 233.490 nhân khẩu.

Địa giới hành chính quận Nam Từ Liêm: Bắc giáp quậnBắc Từ Liêm; Nam giáp quận Hà Đông; Đông giáp quận Cầu Giấy và quận Thanh Xuân;Tây giáp huyện Hoài Đức.

- Thành lập 10 phường thuộc quận Nam Từ Liêm:

+ Thành lập phường Trung Văn trên cơ sở toàn bộ277,58 ha diện tích tự nhiên và 29.850 nhân khẩu của xã Trung Văn.

+ Thành lập phường Đại Mỗ trên cơ sở toàn bộ 489,19ha diện tích tự nhiên và 26.741 nhân khẩu của xã Đại Mỗ.

+ Thành lập phường Mễ Trì, trên cơ sở một phần diệntích và dân số của xã Mễ Trì. Phường Mễ Trì có 467,30 ha diện tích tự nhiên và26.688 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Phú Đô, trên cơ sở phần diệntích và dân số còn lại của xã Mễ Trì. Phường Phú Đô có 239 ha diện tích tựnhiên và 13.856 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Mỹ Đình 1, trên cơ sở một phầndiện tích và dân số của xã Mỹ Đình. Phường Mỹ Đình 1 có 228,2 ha diện tích tựnhiên và 23.987 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Mỹ Đình 2, trên cơ sở một phầndiện tích và dân số của xã Mỹ Đình. Phường Mỹ Đình 2 có 197 ha diện tích tựnhiên và 26.991 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Cầu Diễn trên cơ sở một phầndiện tích và dân số của thị trấn Cầu Diễn (137,75 ha và 23.279 nhân khẩu, phầnphía Nam Quốc lộ 32, phía Đông sông Nhuệ), phần diện tích và dân số còn lại củaxã Mỹ Đình (41,47 ha diện tích tự nhiên và 4.893 nhân khẩu). Phường Cầu Diễn có179,22 ha diện tích tự nhiên và 28.172 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Phương Canh, trên cơ sở một phầndiện tích và dân số của xã Xuân Phương. Phường Phương Canh có 260,76 ha diệntích tự nhiên và 20.839 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Xuân Phương, trên cơ sở phầndiện tích và dân số còn lại của xã Xuân Phương. Phường Xuân Phương có 275,58 hadiện tích tự nhiên và 13.809 nhân khẩu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện TừLiêm để thành lập 02 quận và 23 phường mới; thành phố Hà Nội có:

- Diện tích tự nhiên 334.469 ha;

- Dân số gần 7.200.000 nhân khẩu;

- Gồm 30 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 12 quận,01 thị xã, 17 huyện); 584 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 386 xã, 177 phường, 21thị trấn).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từngày thông qua.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn chỉnh hồsơ, thủ tục, trình Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phốHà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh