HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/ 2015/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CÓ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TẠI TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Lut Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình s 113/TTr-UBND ngày 16/11/2015 về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ trên địa bàntỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 củaChính phủ: Hỗ trợ 30% (ngoài 70% phần ngân sách Trung ương đã hỗ trợ) mức đóng bảo hiểm y tế, trong đó ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 25%, ngân sách cấp huyện hỗ trợ 5% mức đóng.

2. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sng trung bình theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Hỗ trợ 20% (ngoài 30% phần ngân sách Trung ương đã hỗ trợ) mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách cấp tỉnh.

3. Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa phương quản lý không thuộc hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình: Hỗ trợ 10% (ngoài 30% phần ngân sách Trung ương đã hỗ trợ) mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách cấp tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, khọp thứ 15 thông qua ngày 10/12/2015, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và được áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghquyết này.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, BHXH, Y tế;
- Cục kiểm tra văn b
n QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- VP Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp, BHXH, Y tế;
- Ban Thường vụ c
ác huyện, thành ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN c
ác huyện, TP;
- Website Chính phủ, Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, P.CTHĐND.

CHỦ TỊCHNguyễn Tiến Thành