HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2015/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

>> Xem thêm:  Các quy định về nhiệm vụ khảo sát xây dựng và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

Sau khi xem xét Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 và Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 122/BC-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN), thu ngân sách địa phương(NSĐP) và chi ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các chỉ tiêu, như sau:

1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2016 : 83.397,406 tỷ đồng. Gồm:

- Thu nội địa : 2.694,867 tỷ đồng.

Trong đó: thu từ nguồn XSKT là 1.040,750 tỷ đồng

- Thu từ dầu thô : 31.850,000 tỷ đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 18.800,000 tỷ đồng.

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách : 52,539 tỷ đồng.

2. Dự toán thu NSĐP năm 2016 : 14.061,268 tỷ đồng. Gồm:

>> Xem thêm:  Phương án chia lợi nhuận công ty TNHH ? Điều kiện để chia lợi nhuận trong công ty là gì ?

- Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% : 2.904,467 tỷ đồng.

- Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ % phân chia : 10.009,142 tỷ đồng.

- Thu NS Trung ương bổ sung có mục tiêu : 520,981 tỷ đồng.

- Thu NS TP HCM hỗ trợ trường THCS Côn Đảo : 74,139 tỷ đồng.

- Thu nguồn trái phiếu chính quyền địa phương : 500,000 tỷ đồng.

- Thu để lại quản lý qua ngân sách : 52,539 tỷ đồng.

3. Dự toán chi NSĐP năm 2016 : 14.061,268 tỷ đồng. Gồm:

- Chi đầu tư phát triển : 6.925,100 tỷ đồng. (đã bao gồm cả chi từ nguồn XSKT là : 1.040,750 tỷ đồng)

Trong đó:

+ Chi giáo dục và đào tạo : 996,179 tỷ đồng.

>> Xem thêm:  Phân bổ số thuế GTGT phải nộp về chi nhánh sản xuất phụ thuộc?

+ Chi khoa học và công nghệ : 20,030 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên : 6.788,159 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Chi giáo dục và đào tạo : 2.011,408 tỷ đồng

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ : 77,796 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp môi trường : 500,471 tỷ đồng

- Chi dự phòng tài chính : 295,470 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NS : 52,539 tỷ đồng.

4. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2016 :

a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn : 78.024,067 tỷ đồng. Gồm :

>> Xem thêm:  Phục hồi hoạt động kinh doanh là gì? Thủ tục thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

- Thu nội địa : 27.348,827 tỷ đồng.

- Thu từ dầu thô : 31.850,000 tỷ đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 18.800,000 tỷ đồng.

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách : 25,240 tỷ đồng.

b) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng : 12.121,810 tỷ đồng.

c) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh 12.121,810 tỷ đồng. Gồm:

- Chi đầu tư phát triển : 5.433,815tỷ đồng.

- Chi thường xuyên : 3.449,794 tỷ đồng.

- Chi dự phòng tài chính : 221,549 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NS : 25,240 tỷ đồng.

>> Xem thêm:  Xây dựng, thực tập, diễn tập phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

- Chi bổ sung ngân sách huyện, thành phố : 2.991,412 tỷ đồng.

d) Dự toán chi thường xuyên cấp Tỉnh theo ngành, lĩnh vực năm 2016 là: 4.364,050tỷ đồng.Trong đó:

- Chi từ ngân sách : 3.322,080 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu : 1.041,970 tỷ đồng.

e) Dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh theo đơn vị năm 2016 là: 4.364,050tỷ đồng. Trong đó:

- Chi từ ngân sách : 3.322,080 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu : 1.041,970 tỷ đồng.

5. Dự toán thu, chi ngân sách cấp huyện năm 2016:

a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn huyện : 5.373,339 tỷ đồng

b) Dự toán thu NS huyện được hưởng : 1.939,458 tỷ đồng.

>> Xem thêm:  Tài sản cố định hay phân bổ 242 trên bảng kê chi phí?

c) Số bổ sung ngân sách huyện : 2.991,412 tỷ đồng. Trong đó:

- Bổ sung cân đối ngân sách : 1.382,636 tỷ đồng.

- Bổ sung có mục tiêu : 1.608,776 tỷ đồng.

d) Dự toán chi ngân sách huyện : 4.930,870 tỷ đồng.

- Chi từ ngân sách : 4.903,571 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách : 27,299 tỷ đồng.

Điều 2. Về số giảm thu ngân sách cấp huyện năm 2015:

Không thực hiện cấp bù số giảm thu ngân sách cấp huyện năm 2015. Các huyện, thành phố đánh giá giảm thu ngân sách năm 2015 phải thực hiện cân đối thu, chi theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2015.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

>> Xem thêm:  Tổn thất chung là gì? Nội dung của bản phân bổ tổn thất chung

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh