CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/NQ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Giao thôngvận tải tại công văn số 4668/TTr-BGTVT ngày 15 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung Hiệpđịnh sửa đổi Hiệp định Vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo BộGiao thông vận tải thay mặt Chính phủ ký Hiệp định sửa đổi Hiệp định Vận tảihàng không với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Hoa Kỳ vào thời điểm thíchhợp.

Điều 3. Giao Bộ Ngoại giaohoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỞNG
Nguyễn Tấn Dũng