HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

V/v phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,

chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2009

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 26/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2009; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2009, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2009 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là 5.638 tỷ 079 triệu đồng.

a) Thu ngân sách Trung ương : 14 tỷ 467 triệu đồng.

b) Thu ngân sách địa phương : 5.623 tỷ 612 triệu đồng.

Bao gồm:

- Thu ngân sách tỉnh : 3.363 tỷ 120 triệu đồng;

- Thu ngân sách huyện : 2.006 tỷ 889 triệu đồng;

- Thu ngân sách xã : 253 tỷ 603 triệu đồng.

2. Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương là: 5.232 tỷ 838 triệu đồng, trong đó:

- Chi ngân sách tỉnh : 3.203 tỷ 546 triệu đồng;

- Chi ngân sách huyện : 1.793 tỷ 530 triệu đồng;

- Chi ngân sách xã, phường, thị trấn: 235 tỷ 762 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2009 là 390 tỷ 774 triệu đồng, trong đó:

- Kết dư ngân sách tỉnh : 159 tỷ 573 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách huyện : 213 tỷ 360 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn: 17 tỷ 841 triệu đồng.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khoá VII, kỳ họp thứ 19 thông qua.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Mai Khương