HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 310/2010/NQ-HĐND

Vinh, ngày 10 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀMỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG PHẢI DIDỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆAN
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về ưuđãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg;
Căn cứ Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính Về việchướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 củaThủ tướng Chính phủ; Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tàichính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm2007;
Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3581/TTr .UBND ngày 18 tháng 6năm 2010;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách và ý kiến của các đại biểuHĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một sốchính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dờitrên địa bàn tỉnh Nghệ An với các nội dung như sau:

1. Đối tượng điều chỉnh và phạmvi áp dụng

Cơ sở gây ô nhiễm môi trườngnghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải di dời theo quyết định của UBNDtỉnh, bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức kinh tế khác.

2. Nội dung hỗ trợ

Các cơ sở gây ô nhiễm môi trườngnghiêm trọng trên địa bàn tỉnh phải thực hiện di dời ngoài việc được hưởng cácchính sách ưu đãi hiện hành khác của Trung ương, địa phương, còn được hỗ trợnhư sau:

a) Cơ sở gây ô nhiễm môi trườngnghiêm trọng phải di dời là doanh nghiệp Nhà nước trong đó Nhà nước sở hữu 100%vốn điều lệ thuộc địa phương quản lý, khi di dời nếu UBND tỉnh quyết định bánđấu giá quyền sử dụng đất hoặc bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụngđất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêmtrọng: Được hỗ trợ từ số tiền thu được khi chuyển mục đích sử dụng đất, bán đấugiá quyền sử dụng đất (sau khi trừ đi chi phí liên quan) để thực hiện dự án đầutư sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức cụthể:

- Hỗ trợ 40% số tiền thu đượcđối với cơ sở ô nhiễm môi trường tại địa bàn thành phố Vinh;

- Hỗ trợ 60% số tiền thu đượcđối với cơ sở ô nhiễm môi trường tại địa bàn các thị xã và thị trấn;

- Hỗ trợ 70% số tiền thu đượcđối với cơ sở ô nhiễm môi trường tại các địa bàn còn lại.

Mức hỗ trợ tối đa đối với cáctrường hợp trên không vượt quá tổng mức đầu tư của dự án tại cơ sở mới.

b) Cơ sở gây ô nhiễm môi trườngnghiêm trọng phải di dời là doanh nghiệp Nhà nước trong đó Nhà nước sở hữu dưới100% vốn điều lệ và các tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất có trả tiềnthuê đất; giao đất không thu tiền sử dụng đất; giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác mà tiền sửdụng đất đã nộp cho Nhà nước hoặc tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng cónguồn gốc từ ngân sách Nhà nước khi di dời mà UBND tỉnh quyết định bán đấu giáquyền sử dụng đất hoặc bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất tại cơsở gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng được hỗ trợ 30% số tiền thu được từ bántài sản trên đất và bán quyền sử dụng đất (sau khi trừ đi phần chi phí tổ chứcđã đầu tư vào đất nhưng chưa thu hồi được, các chi phí khác liên quan đến việcbán tài sản trên đất, bán quyền sử dụng đất) nhưng mức hỗ trợ tối đa thực hiệnnhư sau:

- Không quá 5 tỷ đồng đối với cơsở nhà, đất thuộc địa bàn thành phố Vinh;

- Không quá 3 tỷ đồng đối với cơsở nhà, đất thuộc địa bàn các thị xã và các thị trấn;

- Không quá 2 tỷ đồng đối với cơsở nhà, đất thuộc các địa bàn còn lại.

Mức hỗ trợ tối đa đối với cáctrường hợp trên không vượt quá tổng mức đầu tư của dự án tại cơ sở mới.

Điều 2. Giao UBND tỉnhNghệ An căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của Chính phủ, ban hànhquy định một số chính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọngphải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết này đã được Hộiđồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XV kỳ họp thứ 18 thông qua và có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu