HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 312/2010/NQ-HĐND

Vinh, ngày 10 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ĐẾNNĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆAN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ vềphát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số02/2003/NĐ-CP ;
Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3766/TTr .UBND ngày 25 tháng 6năm 2010;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách và ý kiến của các đạibiểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua “Chính sáchhỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020”với nội dung sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH VÀ PHẠMVI ÁP DỤNG

1. Đối tượng điều chỉnh

Chính sách này quy định hỗ trợ đầutư đối với các tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư xây dựng mới, nâng cấp - cải tạochợ nông thôn.

2. Phạm vi áp dụng

Chợ nông thôn áp dụng tại chính sáchnày là chợ hạng 2, hạng 3 các xã của các huyện và ở khu vực ngoại thành, ngoạithị trên địa bàn tỉnh Nghệ An được quy định tại Nghị định số 114/2009/NĐ-CPngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

II. NHỮNG CHÍNH SÁCH CỤ THỂ

1. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng

Các dự án đầu tư xây dựng mới, nângcấp - cải tạo chợ nông thôn trong quy hoạch được ngân sách tỉnh hỗ trợ vốn đầutư xây dựng theo dự toán được phê duyệt (tối đa không quá 03 tỷ đồng đối vớichợ hạng 2 và 02 tỷ đồng đối với chợ hạng 3), với tỷ lệ như sau:

a) Hỗ trợ 100% vốn đầu tư xây dựngđối với chợ tại khu vực III miền núi.

b) Hỗ trợ 60% vốn đầu tư xây dựngđối với chợ khu vực II miền núi.

c) Hỗ trợ 35% vốn đầu tư xây dựngđối với chợ thuộc khu vực I miền núi.

d) Hỗ trợ 25% vốn đầu tư xây dựngđối với chợ tại địa bàn nông thôn còn lại.

2. Những chính sách khác

Ngoài các quy định trên các tổ chức,cá nhân làm chủ đầu tư xây dựng mới, nâng cấp - cải tạo chợ nông thôn còn đượchưởng các chính sách khác, như sau:

a) Được ưu tiên giao đất, cho thuêđất tại vị trí thuận lợi phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt; Được cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất và được hưởng các chính sách ưu đãi miễn, giảmtiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuế theo quy định của pháp luật hiệnhành.

b) Được huy động vốn góp của cáctổ chức, cá nhân; được thế chấp quyền sử dụng đất và các công trình trong phạm vichợ thuộc quyền sử dụng, quản lý của mình để vay vốn theo quy định của pháp luậthiện hành để đầu tư sửa chữa, nâng cấp, cải tạo chợ.

c) Được cung cấp thông tin, tư vấnvề quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn; Tình hình phát triểnkinh tế, hoạt động kinh doanh, nhu cầu mua sắm của dân cư thuộc địa bàn đầu tư.

III. NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆNCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

1. Hàng năm giao UBND tỉnh cân đốibố trí kinh phí trong nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh để hỗ trợđầu tư xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo chợ.

2. Ngân sách huyện, xã hỗ trợ xâydựng các công trình phục vụ cho đầu tư phát triển chợ, cùng với nguồn kinh phíhuy động của các tổ chức, cá nhân đóng góp.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dântỉnh căn cứ nội dung Nghị quyết này ban hành quy định cụ thể về chính sách hỗtrợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và tổchức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Nghệ An khoá XV kỳ họp thứ 18 thông qua và có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu