HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 313/2010/NQ-HĐND

Vinh, ngày 10 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAITHÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TRÊN ĐỊABÀN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Khoáng sản; Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chínhphủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27tháng 12 năm 2005 của Chính phủ; Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm2007 của Chính phủ về quản lý khoáng sản vật liệu xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Namđến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 6tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể ngành côngnghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khaithác và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng ở Việt Nam đến năm 2020;Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủvề việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sảnlàm vật liệu xây dựng thông thường ở Việt Nam đến năm 2020;
Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3759/TTr .UBND ngày 25 tháng 6năm 2010;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách và ý kiến của các đạibiểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụngkhoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm2020 (có Quy hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dânvà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mìnhgiám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóaXV kỳ họp thứ 18 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN