HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 314/2010/NQ-HĐND

Vinh, ngày 10 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH VÀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜIHOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ VÀ Ở XÓM, KHỐI BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆAN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy địnhchức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức vànhững người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều về pháp lệnh Công an xã;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3598/TTr .UBND ngày 18 tháng 6 năm2010;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐNDtỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành phương ánbố trí số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã và ở xóm, khối bản trên địa bàn tỉnh theo đề nghị củaUBND tỉnh tại Tờ trình số 3598/TTr.UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010.

1. Đối với những người hoạt độngkhông chuyên trách cấp xã

a) Về số lượng

- Đối với cấp xã loại I bố trí tốiđa: 22 người;

- Đối với cấp xã loại II bố trí tốiđa: 20 người;

- Đối với cấp xã loại III bố trítối đa: 19 người.

b) Về chức danh và mức phụ cấp

- Nhóm 1, gồm 6 chức danh: Phó Trưởngcông an; Xã đội phó kiêm Trung đội trưởng Dân quân tự vệ; Phó Chủ tịch Uỷ banMặt trận tổ quốc; Chủ tịch Hội người Cao tuổi; Văn phòng Đảng ủy; Phó Chủ nhiệmUBKT chuyên trách.

Mức phụ cấp một tháng: bằng 1,0 mứctiền lương tối thiểu chung.

- Nhóm 2, gồm 5 chức danh: Phó Bíthư Đoàn thanh niên CSHCM; Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó chủ tịch HộiNông dân; Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

Mức phụ cấp một tháng: bằng 0,8 mứctiền lương tối thiểu chung.

- Nhóm 3, gồm 5 chức danh: Dân số,KHH gia đình; Thương mại – Công nghiệp; KHCN & Môi trường; Nội vụ, tôn giáo,dân tộc, thi đua, khen thưỏng; Quản lý Nhà văn hoá và Đài truyền thanh; Thủquỹ, văn thư, lưu trữ, tạp vụ.

Mức phụ cấp một tháng: bằng 0,6mức tiền lương tối thiểu chung.

- Nhóm 4, gồm 3 chức danh: Khuyếnnông, khuyến công; Bảo vệ thực vật (hoặc Đô thị, giao thông, xây dựng đối vớiphường, thị trấn); Thú y.

Mức phụ cấp một tháng: bằng 0,5 mứctiền lương tối thiểu chung.

2. Những người hoạt động không chuyêntrách ở xóm, khối, bản

a) Về số lượng: mỗi xóm khối, bảnđược bố trí tối đa không quá 3 người.

b) Về chức danh và mức phụ cấp

- Nhóm 1, gồm có 2 chức danh: Bíthư chi bộ và Trưởng xóm, khối, bản. Mức phụ cấp một tháng:

+ Xóm, khối, bản loại I: bằng 0,9mức tiền lương tối thiểu chung.

+ Xóm, khối, bản loại II: bằng 0,8mức tiền lương tối thiểu chung.

+ Xóm, khối, bản loại III: bằng 0,7mức tiền lương tối thiểu chung.

+ Xóm, khối, bản chưa phân loại:bằng 0,7 mức tiền lương tối thiểu chung.

- Nhóm 2, gồm có 1 chức danh: Côngan viên kiêm xóm phó. Mức phụ cấp một tháng:

+ Xóm, khối, bản loại I: bằng 0,8mức tiền lương tối thiểu chung.

+ Xóm, khối, bản loại II: bằng 0,7mức tiền lương tối thiểu chung.

+ Xóm, khối, bản loại III: bằng 0,6mức tiền lương tối thiểu chung.

+ Xóm, khối, bản chưa phân loại:bằng 0,6 mức tiền lương tối thiểu chung.

Điều 2.

1. Thực hiện khoán kinh phí chi trảchế độ phụ cấp cho các đối tượng hoạt động không chuyên trách dựa trên số lượngvà mức phụ cấp cho từng chức danh quy định tại Điều 1. UBND tỉnh giao khoánkinh phí và cân đối vào ngân sách hàng năm cho UBND các huyện thực hiện chi trảcho các đối tượng.

2. Khuyến khích chế độ kiêm nhiệmchức danh. Đối với các chức danh cán bộ, công chức khi kiêm nhiệm thêm chứcdanh hoạt động không chuyên trách thì được hưởng thêm 20% mức phụ cấp (hoặc hỗtrợ) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉhưởng thêm 20% của chức danh kiêm nhiệm có mức phụ cấp cao nhất.

Đối với các chức danh hoạt động khôngchuyên trách khi kiêm nhiệm thêm chức danh khác thì được hưởng thêm 50% mức phụcấp (hoặc hỗ trợ) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chứcdanh thì chỉ hưởng thêm 50% của chức danh kiêm nhiệm có mức phụ cấp cao nhất.

Điều 3.Nghị quyết này thaythế Nghị quyết số 113/2004/NQ-HĐND khoá XV của HĐND tỉnh.

Giao UBND tỉnh quyết định cụ thểsố lượng, chức danh và mức phụ cấp cụ thể cho các đối tượng hoạt động không chuyêntrách ở cấp xã và ở xóm, khối, bản theo quy định tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Nghệ An khoá XV kỳ họp thứ 18 thông qua và có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu