HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/2010/NQ-HĐND

Vinh, ngày 10 tháng 07 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔITRƯỜNG THPT BÁN CÔNG CỬA LÒ VÀ TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG THANH CHƯƠNG THÀNH TRƯỜNGCÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Nghị định số 75/2006/NĐ-CPngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDDT ngày 08tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về trình tự, thủ tụcchuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáodục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sangcơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trìnhsố 3447/TTr .UBND-ĐC ngày 11 tháng 6 năm 2010 về việc chuyển đổi Trường THPT Báncông Cửa Lò và Trường THPT Bán công Thanh Chương thành trường công lập;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chuyển đổi Trường THPT Bán côngThanh Chương và Trường THPT Bán công Cửa Lò thành trường công lập.

Điều 2.Giao UBND tỉnh điều chỉnh Đề án Quyhoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm2015 đã được thông qua tại Nghị quyết số 271/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm2009 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XV kỳ họpthứ 15 phù hợp với Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Ủyban nhân dân tỉnh căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung củaNghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện, kể từ năm học 2010 - 2011.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ18 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu