HĐND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2001

NGHỊ QUYẾT

 

về việc ban hành Quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 

HĐND TỈNH BẮC NINH KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Sau khi xem xét Tờ trình số 14/TT-UB ngày 11/5/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị việc ban hành "Quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh"; báo cáo thuyết trình của Ban Văn hoá-Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu;

Để từng bước quản lý và đưa vào hoạt động dạy thêm, học thêm vào nền nếp,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí với tờ trình "Quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh" do UBND tỉnh trình.

Về mức thu, quy định như sau:

a. Dạy ôn thi tốt nghiệp:

+ Lớp 5 (Học không quá 2 buổi/tuần): Thu 4.000đ - 6.000đ/hs/tháng.

+ Lớp 9 (Học không quá 3 buổi/tuần): Thu 6.000đ - 8.000đ/hs/tháng.

+ Lớp 12 (Học không quá 3 buổi/tuần): Thu 8.000đ - 10.000đ/hs/tháng.

b. Dạy theo nhu cầu người học:

+ Học sinh Tiểu học, THCS: Thu tối đa 2.000đ/hs/buổi.

+ Học sinh Trung học phổ thông, học sinh học ngoại ngữ, tin học: Thu tối đa 3.000đ/hs/buổi.

+ Ôn thi Đại học, cao đẳng, THCN: Thu tối đa 4.000đ/hs/buổi.

2. Giao cho UBND tỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện; thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trước khi ban hành quy định.

3. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND tỉnh phiên thường kỳ đầu năm.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 24/5/2001./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Văn Luật