HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2011/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬDỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM VÀ PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCHBẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ III

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốchội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăngký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 củaLiên Bộ: Tài chính - Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệphí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm vàphí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 6581/TTr-UBND ngày 23/11/2011 của UBND tỉnhLâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăngký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địabàn tỉnh Lâm Đồng; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách và ý kiến thảoluận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí tán thành quyđịnh mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phícung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1.Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịchbảo đảm:

1.1.Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm:

a)Đối với tổ chức:

Số TT

Các trường hợp nộp lệ phí

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

80.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

70.000

3

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

60.000

4

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

20.000

b)Đối với hộ gia đình, cá nhân:

Số TT

Các trường hợp nộp lệ phí

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

Tại các phường, thị trấn

Tại các xã

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

50.000

30.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

40.000

25.000

3

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

30.000

15.000

4

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

15.000

10.000

1.2.Mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm:

a)Đối với tổ chức: 30.000 đồng/trường hợp.

b)Đối với hộ gia đình, cá nhân: 20.000 đồng/trường hợp.

2.Quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được:

Cơquan tổ chức thu phí, lệ phí được trích để lại 80% (Tám mươi phần trăm) trêntổng số tiền phí, lệ phí thực tế thu được để trang trải các chi phí cho việcthực hiện công tác thu phí, lệ phí theo quy định.

Sốcòn lại 20% (Hai mươi phần trăm) nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước theochương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

Điều 2. Bãi bỏ các nội dungsau:

1.Phần B - Danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí sửa đổi,bổ sung, bãi bỏ và quy định mới thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh banhành kèm theo Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của HĐND tỉnh LâmĐồng.

2.Điểm 2 và 3 Mục II, phần A - Danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loạiphí, lệ phí sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và quy định mới thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 98/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008của HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Ủy quyền cho UBNDtỉnh căn cứ mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các loại phí,lệ phí tại Nghị quyết này và các quy định hiện hành để quyết địnhchi tiết triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Nghịquyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Nghịquyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VIII - Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 02tháng 12 năm 2011./-

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hoà