HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2011/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUANHÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC TỈNH NINH THUẬN NĂM 2012

HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chínhphủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nộivụ về việc thực hiện phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước(theo Nghị định số 71/2003/NĐ-CP );

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nộivụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Sau khi xem xét Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 củaỦy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch biên chếđối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Ninh Thuận năm2012; Báo cáo thẩm tra số 21/BC-PC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Ban Phápchế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾTNGHỊ:

Điều 1. Kế hoạch biên chế đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2012, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận trình Bộ Nội vụ xem xét, quyết định bổ sung 322 chỉ tiêubiên chế hành chính gồm:

- Cấp tỉnh: bổ sung 276 chỉ tiêu biên chế;

- Cấp huyện bổ sung 46 chỉ tiêu biên chế.

2. Bổ sung 250 chỉ tiêu biên chế và giảm 19 chỉ tiêu hợp đồng lao độngthuộc chỉ tiêu biên chế sự nghiệp gồm:

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: bổ sung 55 chỉ tiêu biên chế;

- Sự nghiệp y tế: bổ sung 111 chỉ tiêu biên chế;

- Sự nghiệp văn hoá - thể thao: bổ sung 33 chỉ tiêu biên chế;

- Sự nghiệp quản lý bảo vệ rừng: bổ sung 18 chỉ tiêu biên chế;

- Các đơn vị sự nghiệp khác: bổ sung 33 chỉ tiêu biên chế.

Điều 2. Ủy ban nhân dântỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triểnkhai thực hiện nghị quyết theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá IX kỳ họp thứ 3thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

CHỦ TỊCHNguyễn Chí Dũng