HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỔ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 59/TTr - UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chia tách, thành lập tổ dân phố; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chia tách Tổ dân phố số 8, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để thành lập hai tổ dân phố, lấy tên là: Tổ dân phố số 8A và Tổ dân phố số 8B.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập tổ dân phố theo quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. Huyện (thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố;
- UBND phường Phùng Chí Kiên;
- LĐVP;
- Phòng Công tác ĐBQH, HĐND, TT-DN;
- Lưu: VT, HS
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du