HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/2010/NQ-HĐND

Vinh, ngày 10 tháng 07 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆCĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA CÁC XÃ NGHĨA TRUNG, NGHĨA BÌNH, NGHĨA HỘI ĐỂTHÀNH LẬP THỊ TRẤN NGHĨA ĐÀN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CPngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT .BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dungcủa Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việcphân loại đô thị;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ Antại Tờ trình số 3721/TTr .UBND ngày 23 tháng 6 năm 2010;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra củaBan Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Tán thành việc điều chỉnh địa giới hành chính của các xã Nghĩa Trung,Nghĩa Bình, Nghĩa Hội để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An theo đềnghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3721/TTr .UBND ngày 23 tháng 6 năm 2010; vớicác nội dung cụ thể như sau:

1. Về tên gọi thị trấn

Thị trấn Nghĩa Đàn, huyện NghĩaĐàn, tỉnh Nghệ An.

2. Về phương án điều chỉnh địa giớihành chính

- Điều chỉnh 455,7 ha diện tích tựnhiên, 3.007 nhân khẩu của xã Nghĩa Bình; 345, 5 ha diện tích tự nhiên, 1.763 nhânkhẩu của xã Nghĩa Trung; 51,4 ha diện tích tự nhiên, 267 nhân khẩu của xã NghĩaHội để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn.

- Thị trấn Nghĩa Đàn có 852,2 hadiện tích tự nhiên, 5.037 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính thị trấn NghĩaĐàn: Phía Bắc giáp xã Nghĩa Bình; Phía Nam giáp xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hoà;Phía Đông giáp xã Nghĩa Hội; Phía Tây giáp xã Nghĩa Trung.

3. Sau khi điều chỉnh địa giớihành chính

- Xã Nghĩa Bình còn lại 1.796,2 hadiện tích tự nhiên, 3.112 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nghĩa Bình:Phía Đông giáp xã Nghĩa Hội, Nghĩa Phú và Nghĩa Lợi; Phía Tây giáp xã Nghĩa Trung;Phía Nam giáp thị trấn Nghĩa Đàn; Phía Bắc giáp xã Nghĩa Lâm và xã Nghĩa Lạc.

- Xã Nghĩa Trung còn lại 2.016,2 hadiện tích tự nhiên, 6.749 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nghĩa Trung:Phía Đông giáp thị trấn Nghĩa Đàn; Phía Tây và Phía Nam giáp thị xã Thái Hoà;Phía Bắc giáp xã Nghĩa Lâm và xã Nghĩa Minh.

- Xã Nghĩa Hội còn lại diện tích tựnhiên 2.969,08 ha, 9.109 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nghĩa Hội: PhíaĐông giáp huyện Quỳnh Lưu và xã Nghĩa Phú; phía Bắc giáp xã Nghĩa Bình và xãNghĩa Lợi; Phía Tây giáp thị trấn Nghĩa Đàn; phía Nam giáp thị xã Thái Hoà.

- Huyện Nghĩa Đàn có 61.784,87 ha diệntích đất tự nhiên, 130.140 nhân khẩu, 25 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 24 xãvà 01 thị trấn.

Điều 2. GiaoUBND tỉnh lập hồ sơ trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dântỉnh Nghệ An khóa XV kỳ họp thứ 18 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu