HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/2010/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TỔCHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG 6THÁNG CUỐI NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 18/N Q-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về nhữnggiải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạttốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010;

Xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Nghị quyết củaHĐND tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu tổ chức thựchiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuốinăm 2010; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh;tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu tổ chức thựchiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng 6 thángcuối năm 2010, với các nội dung sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm pháttriển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2010

1.1. Về sản xuất, kinh doanh

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốtcông tác chăm sóc diện tích cây trồng trên nương; đảm bảo đầy đủ các điều kiệnđể triển khai vụ hè thu và vụ đông; chuẩn bị tốt các điều kiện, phương tiện cầnthiết và triển khai tích cực các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng chống cháyrừng trong mùa khô. Xác định số xã, bản phải thực hiện kế hoạch trồng rừng thaythế nương rẫy có hỗ trợ gạo để triển khai tập trung từ trong quý IV năm 2010 vàsáu tháng đầu năm 2011 trở đi. Đẩy mạnh quy hoạch và phát triển cỏ dưới tánrừng kinh tế để chăn nuôi đại gia súc một cách toàn diện với chính sách hỗ trợgiống cỏ, giống con và lương thực phù hợp; tiếp tục nhân diệnmô hình trang trại hộ gia đình, mô hình hợp tácxã dịch vụ tổng hợp, mô hình "doanh nghiệp làm bà đỡ" cho các hộ nôngdân. Chủ động đối phó với thiên tai, bão lũ trong mùa mưa,thường xuyên kiểm tra và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho dân cưsống ven sông, suối, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Khai thác, phát huy hiệu quả các cơ sở công nghiệp, các làng nghề tiểuthủ công nghiệp hiện có;đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thủy điện vừa và nhỏ, dự án Xi măng lòquay tại Mai Sơn để sớm đưa vào khai thác phát huy hiệu quả.

Tập trung pháttriển toàn diện các loại hình dịch vụ như: Du lịch, vận tải, bưu chính, viễnthông, bảo hiểm, tài chính, y tế... Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường,phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chấtlượng, gắn với kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra việc thựchiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết nhằm ổn định thị trường và giá cảtrên địa bàn.

1.2. Về công tác quản lý tài chính

Rà soát, đánh giá lại các nguồnthu; có biện pháp tập trung thu tốt các nguồn thu trọng điểm, chú ý các khoảnthu đạt tỷ lệ thấp trong 6 tháng đầu năm 2010, các khoản nợ đọng. Dự kiến thu 6 tháng cuối năm ước đạt 2.196 tỷ đồng và thu ngân sách cảnăm ước đạt: 4.359 tỷ đồng, trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn vượt 10% so dựtoán (đạt trên 800 tỷ đồng). Tổngchi ngân sách địa phương dự kiến 6 tháng cuối năm là 2.468 tỷ đồng; ước tổng chingân sách địa phương năm 2010 là 4.290 tỷ đồng. Thực hiệntiết kiệm chi, đảm bảo chi theo dự toán và các khoản chi đột xuất.

1.3. Về công tác quản lý đầu tưxây dựng

Đẩy nhanh tiến độ triển khai cácchương trình, dự án và giải ngân, thanh toán các nguồn vốn. Rà soát, điều hoàkế hoạch vốn đầu tư theo hướng tập trung vốn cho các dự án hoàn thành trong năm2010, các dự án chuyển tiếp có khối lượng hoàn thành, đảm bảo giải ngân 100% kếhoạch vốn đã giao theo đúng thời hạn. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sátviệc triển khai các chương trình, dự án, kịp thời phát hiện những sai phạm vàcó biện pháp xử lý nghiêm minh nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí.

Tiến hành tổng kết đánh giá tìnhhình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước,các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình, dự án lớn giai đoạn 2006 -2010, vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010. Trên cơ sở đó xây dựng kếhoạch, nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 đối với các nguồn vốn, cácchương trình, dự án trên gửi các Bộ, ngành Trung ương tổng hợp, trình Chínhphủ.

1.4. Nhiệm vụ di dân, tái định cưdự án Thủy điện Sơn La

Tiếp tục củng cố hệ thống chínhtrị cơ sở; tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, hộ khẩu. Tập trung chỉđạo triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định đời sống cho đồng bào tái địnhcư: đẩy nhanh công tác thu hồi, giao đất sản xuất gắn với hướng dẫn, vận độngnhân dân tại các điểm tái định cư chuyển đổi nhận thức, sản xuất kinh doanhtheo đúng quy hoạch và đảm bảo giá trị kinh tế cao, phù hợp với kinh tế vùng.Đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu,điểm tái định cư đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phục vụ sản xuất, phát triển kinhtế - xã hội tại các khu điểm tái định cư. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanhtoán vốn, tiến hành quyết toán các dự án thành phần, tiến tới quyết toán cáckhu tái định cư.

1.5. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Quản lý và tổ chức hiệu quả cáchoạt động hè cho học sinh. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt kỳ thi tuyểnsinh vào lớp 10 phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng, trung họcchuyên nghiệp, dạy nghề. Chỉnh trang trường lớp, mua sắm thiết bị, sách giáokhoa và chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới. Triển khai đồng bộcác giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì, củng cố kết quả phổ cậpgiáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở. Thực hiện tốt kế hoạchđào tạo nghề, đào tạo nghề theo các chương trình, dự án.

Tăngcường giám sát và phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên kiểm tra và kịp thời xửlý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.Tiếp tục củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế, đầu tư trang thiết bị và nâng cao ýthức kỷ luật, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế nhằm từng bước nâng cao chấtlượng chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Thực hiện các giải pháp kiểm soát và giảm sự lây lancác bệnh xã hội, đặc biệt là HIV/AIDS.

Nângcao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản; tăng cường lãnh đạo,quản lý đối với hoạt động của báo chí. Tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảngtoàn quốc lần thứ XI. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thểthao chào mừng các ngày lễ lớn.

Thực hiện tốt các chính sách ansinh xã hội, công tác chăm sóc đời sống người có công với cách mạng, nhữngngười yếu thế trong xã hội, chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đẩy mạnh xóa đói giảmnghèo, đặc biệt là thực hiện tốt các chủ trương chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27 tháng12 năm 2008 của Chính phủ và xóa nhà tạm cho các hộ gia đình theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếptục đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy theo Kết luận số
03-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Thực hiện cam kết, xây dựng cơ quan, đơn vị, địaphương đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy và tiêu chuẩn 4 không về matúy. Làm tốt công tác cainghiện và hỗ trợ quản lý sau cai nghiện.

Nângcao hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông nhằm hạn chế đến mức thấpnhất số vụ tai nạn và thiệt hại về người và của do tai nạn giao thông gây ra.

1.6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cáchhành chính trên tất cả các mặt: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hànhchính; đổi mới, nâng cao chất lượng đội, ngũ cán bộ, công chức; cải cách tàichính công. Triển khai thực hiện có hiệu qủa Luật Thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng trong quản lý và sử dụng ngân sách, tàisản công.

1.7. An ninh, quốc phòng và đốingoại: Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toànxã hội, tạo môi trường ổn định cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy pháttriển kinh tế - xã hội. Mở rộng quan hệ trao đổi, hợp tác quốc tế, đặc biệt đốivới các tỉnh Bắc Lào.

1.8. Tập trung chỉ đạo triển khaicó hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XII; xây dựng kế hoạch sơ kếtcông tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;triển khai xây dựng kế hoạch năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) đảm bảovề thời gian và chất lượng.

2. Một số giải pháp chủ yếu tổchức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6tháng cuối năm 2010

2.1. Đẩy mạnh phát triển sản xuất,kinh doanh gắn với kiềm chế lạm phát, đảm bảo các nguồn lực cho phát triển kinhtế - xã hội:

Triểnkhai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18/N Q-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 củaChính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phátcao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh củatỉnh, của các huyện, thành phố để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăngcường ứng dụng công nghệ mới để tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao,góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Chú ý những mặt hàng của tỉnh có thếmạnh như cà phê, chè... Đẩy mạnh công tác dự báo, cảnh báo, chuẩn bị phươngtiện, phương án huy động lực lượng, phương án phòng chống, khắc phục thiên tai,dịch bệnh để bảo đảm an toàn, ổn định phát triển sản xuất và đời sống nhân dân.

Tăng cường và nâng cao hiệu quảcông tác xúc tiến thương mại để kích cầu tiêu dùng, khuyến khích sử dụng hàngsản xuất trong nước. Khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng, đa dạnghóa các loại hình dịch vụ, sản phẩm dịch vụ. Rà soát cân đối cung cầu các mặthàng thiết yếu trên địa bàn, gắn với việc tăng cường công tác chống đầu cơ,buôn lậu và kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường; kịp thời xử lý những biếnđộng bất lợi trong cung cầu hàng hóa và biến động giá cả, không để xảy ra thiếuhàng, sốt giá đối với các loại hàng hóa thiết yếu. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bádu lịch, xây dựng các chương trình, sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóadân tộc Sơn La đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ.

Rà soát, giải quyết các khó khăn,vướng mắc về thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh, tiếp cận vốn, mặt bằng sảnxuất để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xúc tiến đầu tư, gắn với dự áncông trình và nhu cầu vốn đầu tư cụ thể để thu hút các nguồn vốn đầu tư trongnước và ngoài nước.

Triển khai thực hiện tốt Luật Quảnlý thuế; chính sách thuế linh hoạt để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đặc biệt làcác doanh nghiệp vừa và nhỏ; Thực hiện tốt chính sáchthuế theo chỉ đạo của Chính phủ; Tập trung chỉ đạo thu nợđọng thuế và các khoản thuế giãn nộp năm 2010 theo quy định tại Thông tư số 39/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính. Tăng cường quản lýthu, đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại, trốn thuế,lậu thuế, xử lý nợ đọng thuế. Rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2010 theo Nghị quyết số 291/2009/NQ-HĐND Nghị quyết số 295/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh. Xử lýkịp thời những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo các khoản chi phải được thực hiệncó hiệu quả trong 6 tháng cuối năm; trách tình trạng dồn chi vào cuối năm vàchuyển nguồn sang năm 2011.

2.2. Nhóm giải pháp về đẩy mạnhthu hút đầu tư, huy động các nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chốngthất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng

Rà soát lại các cơ chế, chínhsách, các quy định thủ tục trong lĩnh vực đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng, kịpthời sửa đổi bổ sung đảm bảo đúng theo luật định và phù hợp với điều kiện thựctiễn của địa phương. Tiến hành sửa đổi Quy định quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước hiện hành đảm bảo phù hợp với các quyđịnh của pháp luật hiện hành.

Rà soát tổng hợp các nguồn vốn đểxây dựng phương án tập trung đầu tư cho 1.119 bản đặc biệt khó khăn và các bảncó nguy cơ bị ảnh hưởng của thiên tai.

Tổ chức thực hiện kiến nghị củaThường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo giám sát số 511a/BC-TT HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2009 về tình hình kết quả thực hiện hai dự án sửdụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại Thành phố Sơn La và huyện MaiSơn.

Thực hiện các giải pháp đẩy mạnhcông tác thu hút đầu tư, kêu gọi các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thamgia đầu tư theo chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển. Đẩynhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, chủ động làmviệc với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để tranh thủ các nguồn vốn tráiphiếu Chính phủ, ODA và các vốn hỗ trợ có mục tiêu khác, đặc biệt là nguồn vốnứng trước năm 2010. Thực hiện tốt việc huy động và cho vay tín dụng cho đầu tư phát triển sảnxuất dịch vụ. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Chính sách tín dụng phục vụ nôngnghiệp và nông thôn.

Tiến hành rà soát các dự án đầu tưsử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, vốntrái phiếu Chính phủ để điều chuyển vốn đối với ngân sách tỉnh và hướng dẫnđiều chuyển vốn đối với ngân sách các huyện, thành phố theo hướng tập trung vốncho các dự án quan trọng, cấp bách, có khối lượng hoàn thành và phải hoàn thànhdự án trong năm 2010.

Tăng cường công tác kiểm tra, giámsát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, quản lý sử dụng vốn đầu tư tại các sở,ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị làm chủ đầu tư. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tất cả các khâu củaquá trình đầu tư, từ quy hoạch, cho chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và bốtrí kế hoạch vốn, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chống thất thoát, lãngphí và nâng cao chất lượng các công trình, dự án.

Thực hiện tốt chế độ thông tin,báo cáo, giao ban định kỳ để kịp thời nắm tình hình huyđộng các nguồn vốn, thực hiện các chương trình, dự án, giải ngân thanh toán vồnđầu tư và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong qúa trình triển khai thựchiện. Gắn việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức vớichất lượng quản lý các công trình, dự án, hiệu quả sử dụng nguồn vốn được giaolàm chủ đầu tư.

2.3. Giải pháp thực hiện nhiệm vụổn định đời sống cho đồng bào tái định cư dự án thủy điện Sơn La

Tổchức sơ kết đánh giá việc thực hiện một số khâu còn vướng mắc trong thực hiệnmột số chương trình trọng điểm của tỉnh để kịp thời đề ra giải pháp khắc phụcnhững khó khăn vướng mắc, như: việc đo đạc quy chủ đất trồng cây cao su; việcthu hồi đất, giao đất, bù chênh về đất dự án tái định cư thủy điện Sơn La; giảingân vốn các chương trình mục tiêu.

Đẩy mạnh tiến độ triển khai các dựán thành phần, các dự án đầu tư xây dựng trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai tại xãMường Giàng đảm bảo ổn định cuộc sống của nhân dân và đáp ứng yêu cầu công táccủa các tổ chức, đoàn thể. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở trongquá trình thực hiện dự án.

Tăng cường công tác quản lý, kiểmtra, giám sát; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ vàtăng cường sự giám sát của nhân dân. Củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tăngcường sự đoàn kết giúp đỡ giữa dân tái định cư và dân sở tại. Giải quyết dứtđiểm những đơn thư khiếu nại tố cáo.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục các hộdân phát huy tinh thần "Vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc" yêntâm phấn đấu phát triển sản xuất, kinh doanh xây dựng đời sống mới ở nơi ở mới,sớm ổn định đời sống.

2.4. Giải pháp đẩy mạnh phát triểncác lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sốngnhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Tiếp tục thực hiện chính sách xãhội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân,văn hóa, giải trí, thể dục thể thao, phát triển khoa học công nghệ...

Đẩy mạnh phong trào xây dựng xãhội học tập, tăng cường khuyến học, khuyến dạy. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đềán kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2010.Đổi mới phương pháp dạy và học gắn với việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cuộcvận động “Hai không với 4 nội dung”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra và giám sát, chấn chỉnh các hoạt động quản lý trong giáo dục, đào tạo; đẩymạnh thực hiện phân cấp tự chủ tài chính trong các nhà trường.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dựán đầu tư nâng cấp bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, từng bước hoàn thiện cơ sở hạtầng các cơ sở y tế, đồng thời bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn,thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việcnâng cao chất lượng phục vụ của các cơ sở y tế. Thực hiện tốt công tác y tế dựphòng, chương trình mục tiêu y tế phòng chống một số bệnh xã hội và bệnh dịchnguy hiểm, phòng chống HIV/AIDS... tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thựcphẩm, chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quảcuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựngxã, phường, thị trấn lành mạnh và không có tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn matúy. Rà soát, bổ sung và chỉ đạo thực hiện tốt hương ước, quy ước, quy chế dânchủ ở cơ sở. Vận động toàn dân tích cực hưởng ứng và tự giác tham gia cuộc vậnđộng "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Thực hiện có hiệu quả các chínhsách an sinh xã hội, các chương trình, dự án, các chính sách hỗ trợ phát triểnsản xuất, ổn định đời sống đối với người nghèo, vùng khó khăn, đồng bào dân tộcthiểu số khó khăn, vùng bị thiên tai, dịch bệnh và 05 huyện nghèo theo Nghịquyết số 30a/2008/NQ-CP ; đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với việcthực hiện, đảm bảo nguồn hỗ trợ đến với người dân kịp thời, đúng đối tượng,không để thất thoát, lãng phí.

Tiếp tục phát huy sức mạnh của cảhệ thống chính trị để làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất cho cáctrung tâm giáo dục lao động tỉnh và các huyện, thành phố. Thực hiện có hiệu quảchương trình quốc gia về phòng chống ma túy, kế hoạch phòng chống ma túy củatỉnh. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả việc buôn bán, vậnchuyển ma túy. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng xã, phường, tổ dân cư, bảnlàng, cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hoá".

Nâng cao chất lượng thông tin,tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từng bước hình thành ý thức tuânthủ pháp luật của người dân. Đặc biệt cần quan tâm chỉ đạo sát sao các giảipháp nhằm kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông, lập lại trật tự kỷ cương,trật tự an toàn giao thông.

2.5. Đẩy mạnh cải cách hành chính,thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Kịp thời kiện toàn bộ máy tổ chứccác cơ quan, đơn vị sau Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉđạo, điều hành, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền. Tăngcường sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, khắc phục yếu kém trong quảnlý điều hành giải quyết công việc.

Thực hiện tốt việc đào tạo, bồidưỡng và tuyển dụng cán bộ, công chức, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chếtheo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007, Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ gắn với nâng cao chấtlượng đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra công vụ, thực hiệntốt việc đánh giá, phân loại cán bộ công chức. Thực hiện phân cấp mạnh trongquản lý, điều hành gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và điềuđộng, luân chuyển, tăng cường cán bộ cho cấp huyện, xã; Xem xét xử lý tráchnhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có sai phạm theo Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hànhchính, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình, thủ tục, các văn bản quản lý hiệnhành đảm bảo đúng luật định, phù hợp với điều kiện địa phương và tiết kiệm thờigian cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉđạo và sự phối kết hợp của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong việc phòng chốngtham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải quyết kịpthời các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Thực hiện nghiêm Luật Thực hànhtiết kiệm chống lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý tráchnhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng lãng phí vàxử lý nghiêm các trường hợp có hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; công bốcông khai kết quả xử lý cho toàn dân biết.

2.6. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉđạo đối với nhiệm vụ an ninh quốc phòng, đảm bảo giữ vững và ổn định an ninhchính trị, trật tự an toàn xã hội; Tuyên truyền, giáodục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng, anninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chương trìnhquốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy... góp phần giữ gìn ổnđịnh chính trị - xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnhkhoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khaithực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND,các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết; đồng thời phốihợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền và động viên mọi tầng lớpnhân dân triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh.

3. HĐNDtỉnh kêu gọi nhân dân các dân tộc, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, cán bộ,công nhân viên chức nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, huy động mọi nguồnlực, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch pháttriển kinh tế xã hội năm 2010.

Nghịquyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, VPQH, VPCP;
- HĐ dân tộc Quốc hội; UB dân tộc Chính phủ;
- UB Tài chính - Ngân sách, UB Kinh tế Quốc hội;
- Bộ Tài chính; Bộ KHĐT; Bộ Tư pháp;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Ban TV Tỉnh uỷ; TTHĐND; TTUBND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XII;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện uỷ, Thành uỷ; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, 450b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng