HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 324/2010/NQ-HĐND

Vinh, ngày 10 tháng 07 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀÁN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ HOÀNG MAI, HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN TỪ ĐÔ THỊ LOẠI V LÊNĐÔ THỊ LOẠI IV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CPngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT .BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dungcủa Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phânloại đô thị;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ Antại Tờ trình số 3776/TTr .UBND ngày 28 tháng 6 năm 2010 về việc thông qua Đề ánphân loại đô thị Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An từ đô thị loại V lênđô thị loại IV;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra củaBan Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án phân loại đô thị Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu từ đô thịloại V lên đô thị loại IV (thị trấn lên thị xã) với nội dung như sau:

1. Vị trí, ranh giới và quy mô đô thị

a) Vị trí, ranh giới: Đô thị HoàngMai nằm ở phía Bắc tỉnh Nghệ An, bao gồm thị trấn Hoàng Mai và 09 xã: Quỳnh Lộc,Quỳnh Lập, Quỳnh Vinh, Quỳnh Dị, Mai Hùng, Quỳnh Phương, Quỳnh Liên, Quỳnh Xuân,Quỳnh Trang. Tiếp giáp các phía như sau:

- Phía Bắc giáp địa giới huyện TĩnhGia, Thanh Hoá;

- Phía Nam giáp địa giới các xã QuỳnhVăn, Quỳnh Tân, Quỳnh Bảng;

- Phía Đông giáp Biển Đông;

- Phía Tây giáp địa giới xã Tân Thắng,huyện Quỳnh Lưu.

b) Quy mô đô thị

- Quy mô diện tích đất tự nhiên:169,77 km2.

- Dân số hiện trạng năm 2010: 98.873người.

2. Tính chất, chức năng đô thị

Là trung tâm kinh tế - hành chính –văn hóa xã hội của khu vực Bắc Nghệ An và vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ, tạo động lựcquan trọng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ.

Là đô thị động lực của vùng, với tínhchất đặc trưng là đô thị công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Các ngànhkinh tế chính gồm: công nghiệp và cảng chuyên ngành (nhiệt điện, vật liệu xâydựng, chế biến thủy sản, ngư nghiệp, nông nghiệp tập trung, công nghệ sinh học);du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cấp quốc gia với cảnh quan thiên nhiên và các ditích lịch sử văn hóa; đầu mối giao thông trung chuyển hàng hóa và dịch vụthương mại, du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và quốc gia.

3. Kết quả đánh giá 6 tiêu chuẩn theoquy định của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủvà Thông tư số 34/2009/TT -BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng tại thờiđiểm phân loại đạt 74,2/100 điểm, và phấn đấu đến năm 2015 đạt 87,9/100 điểm.

Đủ tiêu chuẩn đô thị loại IV (tiêuchuẩn thị xã).

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện các bước tiếp theo về việc thành lập,công nhận loại đô thị Hoàng Mai đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 18 thông qua và có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu