HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 324/2010/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀMỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ môitrường năm 2005;

Căn cứNghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định tổchức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanhnghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lượcBảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-TNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tàinguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết về một sốgiải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện Luật Bảo vệ môi trường; Báo cáo thẩm tra số 574/BC-KTNS ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện Luật Bảo vệ môi trườngtrên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2015:

I. TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤCNÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Các cấp, các ngành tăngcường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân trongviệc bảo vệ môi trường; phổ biến, quán triệt rộng rãi các chủ trương, đường lốicủa Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; nâng cao vaitrò giám sát của cộng đồng về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư.

2. Các cơ quan thông tin, tuyêntruyền ở địa phương hàng năm xây dựng kế hoạch để tổ chức tuyên truyền thườngxuyên về công tác bảo vệ môi trường.

3. Tất cả các trường học trongtoàn tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nội dung bảo vệ môi trườngtrong trường học, trong đó chú trọng giáo dục truyền thống yêu thiên nhiên, nếpsống gần gũi, gắn bó và bảo vệ môi trường.

4. Chủ các cơ sở sản xuất kinhdoanh có trách nhiệm tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựngkế hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật phù hợp với phương án sản xuấtkinh doanh của đơn vị mình.

5. Các tổ, bản, khu dân cư đưanội dung bảo vệ môi trường vào quy ước, hương ước để tổ chức thực hiện theo quyđịnh của Luật Bảo vệ môi trường.

II. NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢNLÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG

1. Kiện toàn tổ chức, chức năngnhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường các cấp, đảm bảo phòngtài nguyên môi trường cấp huyện có cán bộ chuyên trách làm quản lý môi trường;cấp xã bố trí chức danh công chức địa chính - xây dựng - môi trường; các sở,ban, ngành, đơn vị, các tổ chức kinh doanh cần bố trí cán bộ kiêm nhiệm làmcông tác bảo vệ môi trường; tăng cường đầu tư cơ sở vậtchất, trang thiết bị môi trường cho các cơ quan quản lý môi trường các cấp.

2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạchphát triển kinh tế xã hội cần gắn với công tác bảo vệ môi trường.

3. Đẩy mạnh công tác điều tra cơbản; quan trắc, thống kê và lập cơ sở dữ liệu môi trường; điều tra, đánh giá vàđăng ký chủ nguồn thải đối với chất thải nguy hại.

4. Nghiên cứu, ứng dụng và chuyểngiao các giải pháp công nghệ tiên tiến trong xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoáivà sự cố môi trường.

III. XÂY DỰNG, TỔ CHỨCTHỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ MÔI TRƯỜNG

1. Xây dựngquy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh giai đoạn 2010 - 2020 định hướng đến năm2025 theo các Điều 29, 50, 76, 80 và Điều 96 Luật Bảo vệ môitrường năm 2005.

2. Xây dựng và thực hiện Chiếnlược bảo vệ môi trường của tỉnh giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 và địnhhướng đến năm 2025.

3. Xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phươngvề chất thải theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.

4. Lập và tổ chức thực hiện quyhoạch xử lý chất thải rắn thông thường cấp tỉnh, cấp huyện và quy hoạch nghĩatrang nhân dân cấp huyện.

5. Từ nay đến năm 2015 đầu tư xâydựng các dự án xử lý chất thải lỏng vàchất thải rắn cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện và trung tâm giáo dục laođộng cấp huyện.

6. Dự án xử lý nước thải tại thànhphố Sơn La và các huyện, các nhà máy.

7. Dự án trồng rừng phòng hộ, khoanh nuôi bảo vệ rừng vùng đầu nguồn côngtrình thủy điện Sơn La, Hòa Bình và các công trình thủy điện khác

8. Dự án xây dựng mô hình tự quảnlý môi trường tại các khu, điểm tái định cư công trình thủy điện.

9. Dự án quan trắc môi trường vàgiám sát ô nhiễm hàng năm trong đó có các dự án thủy điện và khai thác khoángsản.

10. Điều tra, khảo sát, đánh giálập đề án bảo tồn đa dạng sinh học.

11. Lập và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng các khu giết mổ gia súctập trung của các huyện và thành phố.

IV. ĐẢM BẢO KINH PHÍ CHI CHO SỰ NGHIỆP MÔITRƯỜNG HÀNG NĂM

1. Hàng năm UBND tỉnh trình Hộiđồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường không thấp hơn 1% tổngchi cân đối của ngân sách nhà nước cấp tỉnh trong dự toán ngân sách hàng năm.

2. Kinh phí sự nghiệp môi trườnghàng năm được phân bổ trực tiếp cho các ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý ngay từ đầu kỳ kế hoạch năm.

3. Xây dựng cơ chế tài chính phânbổ các nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường để hỗ trợ đầu tư trở lại cho công tácbảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

V. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANHTRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Thường xuyên xây dựng kế hoạchtổ chức kiểm tra, giám sát môi trường đối với các dự án, đề án và cam kết, báocáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểmtra và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các tổ chức, cánhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môitrường.

VI. TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Phối hợp bảo vệ môi trường vớicác tỉnh trong khu vực và các tỉnh giáp ranh thuộc Nước Cộng hoà dân chủ nhândân Lào.

2. Xây dựng một số dự án đầu tưbảo vệ môi trường nhằm đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế đểthu hút sự hỗ trợ các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh xây dựng chươngtrình, kế hoạch tổ chức thực hiện; tăng cường chỉ đạo, điều hành, đổi mớiphương pháp tổ chức thực hiện, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐNDtỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tuyên truyền,kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghịquyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, VPQH, VPCP;
- UB Tài chính - Ngân sách ; Ủy ban Khoa học - Công nghệ và môi trường của Quốc hội;
- Bộ Tài Chính, Bộ TNMT;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Ban TV Tỉnh uỷ; TTHĐND; TTUBND;
UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XII;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện uỷ, Thành uỷ; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, (450b).

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng