HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/2010/NQ-HĐND

Vinh, ngày 10 tháng 07 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀÁN THÀNH LẬP PHƯỜNG NGHI HƯƠNG VÀ PHƯỜNG NGHI THU, THUỘC THỊ XÃ CỬA LÒ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT .BXDngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị địnhsố 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đôthị;

Xét đề nghị của UBND tỉnh NghệAn tại Tờ trình số 3722/TTr .UBND ngày 23 tháng 6 năm 2010;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra củaBan Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua Đề án thành lập phường Nghi Hương và phường Nghi Thu,thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số3722/TTr .UBND ngày 23 tháng 6 năm 2010; với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành lậpphường Nghi Hương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã NghiHương hiện nay.

Phường NghiHương có 999,79 ha tổng diện tích tự nhiên và 7.256 nhân khẩu.

Địa giới hànhchính phường Nghi Hương: Phía Bắc giáp phường Nghi Thu; Phía Đông giáp BiểnĐông; Phía Tây giáp xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc; Phía Nam giáp phường NghiHoà.

2. Thành lậpphường Nghi Thu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Nghi Thuhiện nay.

Phường Nghi Thucó tổng diện tích tự nhiên 317,21 ha và 6.125 nhân khẩu.

Địa giới hànhchính phường Nghi Thu: Phía Bắc giáp phường Thu Thuỷ - thị xã Cửa Lò và xã NghiKhánh - huyện Nghi Lộc ; Phía Đông giáp Biển Đông; Phía Tây giáp xã NghiKhánh và xã Nghi Thạch – huyện Nghi Lộc; Phía Nam giáp xã Nghi Hương - thị xãCửa Lò và xã Nghi Thạch – huyện Nghi Lộc.

3.Thị xã Cửa Lò sau khi thành lập 2 phường Nghi Thu và Nghi Hương có2.781,43 ha diện tích đất tự nhiên, 70.398 nhân khẩu; có 7 phường gồm: NghiTân, Nghi Thuỷ, Thu Thuỷ, Nghi Hải, Nghi Hoà, Nghi Hương và Nghi Thu.

Địa giới hànhchính: Phía Bắc và Phía Tây giáp huyện Nghi Lộc; Phía Nam giáp tỉnh Hà Tĩnh;Phía Đông giáp biển Đông.

Điều 2. Giao UBND tỉnh lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyếtđịnh.

 Nghị quyết này đãđược Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 18 thông qua và có hiệulực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu