HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

__________


Số: 326/2013/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________


Điện Biên, ngày 13 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014

______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày l6 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghi định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm;

Thực hiện Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Thực hiện Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 314/TTr-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2013, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 32/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014, cụ thể như sau

I. Tổng thu ngân sách địa phương: 6.357 tỷ 296 triệu đồng.

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 589 tỷ đồng.

Trong đó ngân sách địa phương được hưởng : 836 tỷ đồng

1.1. Các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước : 586 tỷ đồng, trong đó:

- Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 570 tỷ;

- Thu từ thếu xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT hàng nhập khẩu: 16 tỷ đồng.

1.2. Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 273 tỷ đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.521 tỷ 296 triệu đồng, trong đó:

2.1. Bổ sung cân đối ngân sách địa phương : 2.612 tỷ 446 triệu đồng

2.2. Bổ sung cải cách thực hiện tiền lương đến mức lượng cơ sở: 1.150.000đồng/tháng: 1.229 tỷ 258 triệu đồng.

2.3. Bổ sung có mục tiêu: 1.679 tỷ 592 triệu đồng.

II. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.933 tỷ 928 triệu đồng.

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 4.933 tỷ 928 triệu đồng

1.1. Chi đầu tư phát triển: 201 tỷ 092 triệu đồng.

1.2. Chi thường xuyên: 4.585 tỷ 388 triệu đồng

1.3. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 58 tỷ 358 triệu đồng;

1.4. Chi bổ sung quỹ dự trự tài chính: 1 tỷ đồng;

1.5. Dự phòng ngân sách: 88 tỷ 090 triệu đồng.

2. Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 381 tỷ 535 triệu đồng.

3. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ: 768 tỷ 833 triệu đồng.

4. Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước: 273 tỷ đồng

(Chi tiết thu chi ngân sách địa phương theo biểu chi tiết 01, 02 kèm theo)

III. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 100%.

IV. Phân bổ ngân sách địa phương (theo biểu chi tiết 03,04 kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo ngân sách địa phương năm 2014 theo Nghị quyết này, đảm bảo đúng chế độ, chính sách và các quy định hiện hành của Nhà nước. Phấn đấu tăng thu, thực hành tiết kiệm chi, chống lãnh phí, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước.

Trong quá trình điều hành ngân sách có vấn đề phát sinh cần giải quyết, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnhh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điêu 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2013./.

Nơi nhận:

- UBTVQH;

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Cục kiểm tra VBQPPL-BTP;

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND-UBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- ĐB QH, ĐB HĐND tỉnh;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT: CV HĐND.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng