HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33 / 2003/NQ-HĐND .KVI

Đà Lạt, ngày 9 tháng 01 năm 2003

NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG KHOÁ VIKỲ HỌP THỨ 9 ( TỪ NGÀY 07/ 01/2003 ĐẾN NGÀY 09/01/2003 )

" V/V QUY ĐỊNH THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG"

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH1 O ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số: 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4423/TT-UB ngày 31/12/2002 của UBND tỉnh Lâm Đồng "V/v đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định mức thu, nộp và quản lý sử dụng các loại phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng", báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

I/ Hội Đồng Nhân tỉnh Lâm Đồng Khoá VI tại kỳ họp thứ 9 nhất trí thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thu, nộp và quản lý sử dụng các loại phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

1. Nay HĐND tỉnh quyết định danhmục các loại phí được phép thu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, gồm:

STT

Loại phí

1

Phí chợ

2

Phí đấu thầu, đấu giá

3

Phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước

4

Phí thư viện

5

Phí an ninh trật tự

6

Phí trông giữ xe máy, xe đạp, xe ôtô

7

Phí tham quan di tích lịch sử

8

Phí vệ sinh

9

Phí phòng chống thiên tai

10

Phí dự thi, dự tuyển

11

Phí qua cầu

12

Phí tham quan danh lam thắng cảnh

13

Phí than quan công trình văn hoá

14

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

15

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

16

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

2. Uỷ quyền cho Thường trực HĐND tỉnh xét tờ trình của UBND tỉnh về mức thu từng loại phí, quyết định mức thu cụ thể cho phù hợp với từng thời điểm và báo cáo HĐND tỉnh biết tại kỳ họp gần nhất.

II/ Giao cho UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện việc thu, nộp và quản lý sử dụng các loại phí quy định tại Nghị quyết này.

Các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện, phát hiện và kiến nghị cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thu, nộp và quản lý sử dụng phí gây thiệt hại cho Nhà nước và lợi ích của nhân dân.

III/ Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VI kỳ họp thứ 9 biểu quyết nhất trí thông qua ngày 09 tháng 01năm 2003 ./-

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNGCHỦ TỊCHNguyễn Hoài Bão