HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/2011/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀĐẶT TÊN HAI TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đườngbộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định số: 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế đặt tên,đổi tên đường phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số: 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn một số điềucủa Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng, ban hành kèmtheo Nghị định số: 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số: 89/TTr-UBND ngày 28/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đặt tên hai tuyếnđường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - xãhội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên hai tuyếnđường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

1. Đường Tố Hữu: Điểm đầutại ngã ba Đán (km0) thuộc phường Thịnh Đán, đi qua xã Quyết Thắng, đến điểmcuối tại xóm Rộc Lầy, xã Phúc Xuân (km 11 + 850), chiều dài tuyến đường: 11,85km.

2. Đường Hoàng Ngân: Điểmđầu tại vị trí giao cắt giữa đường Cách mạng tháng Tám và đường Xuân Hòa, đếnđiểm cuối tại vị trí giao cắt giữa đường Minh Cầu và đường Phan Đình Phùng,thuộc phường Phan Đình Phùng, chiều dài tuyến đường: 0,75km.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhândân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của phápluật.

Điều 3. Giao Thường trựcHội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, Kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 09 tháng 12năm 2011./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội (Báo cáo);
- Chính phủ (Báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Kiểm tra);
- Bộ Giao thông Vận tải (Báo cáo);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh Thái Nguyên;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- Toà án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- BCĐ PC tham nhũng tỉnh, BCĐ GPMB tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ thuộc VP;
- Các CV Phòng Công tác HĐND;
- Báo Thái Nguyên, TTTT tỉnh (để đăng);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc