HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2014/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾTTOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Sau khi xem xét Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 14tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổng quyết toán ngân sách Nhànước năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 93/BC-KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2014 của BanKinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địaphương tỉnh Thái Bình năm 2013, như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 17.192.083.692.281 đồng.

Trong đó thu ngân sách cấptỉnh: 9.277.811.760.283 đồng.

2. Tổng chi ngân sách địaphương: 17.084.464.441.895 đồng.

Trong đó chi ngân sách cấptỉnh: 9.264.240.742.970 đồng.

3. Chênh lệch thu, chi ngân sách địa phương: 107.619.250.386 đồng.

Trong đó chênh lệch thu, chi ngân sách cấptỉnh: 13.571.017.313 đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhândân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bìnhkhóa XV, Kỳ họp thứ chín thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên