HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 331/2010/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO HỌC SINH PHẢI QUA SÔNG, HỒ ĐỂĐI HỌC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP LẦN THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghịđịnh số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trìnhsố 78/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh đề nghị ban hành chế độhỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông, hồ bằng đò, thuyền để đi học; Báocáo thẩm tra số 572/BC-VHXH ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Ban Văn hoá - Xã hộiHĐND tỉnh;tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND tỉnh tạikỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chếđộ hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông, hồ để đi học, như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Học sinh phổ thông thuộc vùng lònghồ thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La và các vùng khác phải chi phí qua sông, hồ bằngphà, thuyền, đò, bè hàng ngày để đi học.

2. Mức hỗ trợ:150.000 đồng/học sinh/tháng.

3. Thời gianhưởng hỗ trợ: 9 tháng/năm.

4. Cơ chế quảnlý, sử dụng

- Danh sách họcsinh được hỗ trợ do các trường lập; có xác nhận của Trưởng bản, UBND xã.Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định,trình UBND huyện phê duyệt.

- Kinh phí hỗ trợdo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện quản lý, cấp cho các trường để chi trảcho học sinh (phụ huynh học sinh trực tiếp nhận) và quyết toán theo quy địnhcủa Luật Ngân sách Nhà nước.

5. Nguồnkinh phí

- Năm 2010, ngânsách tỉnh bổ sung cho các huyện, giao cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyệnthông báo kinh phí cho các trường thực hiện.

- Các năm tiếptheo, ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán chi ngân sách cấp huyện giao trực tiếpcho các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cấp kinh phí cho các trường thực hiện.

Điều 2. Hiệulực thi hành: Nghị quyết này cóhiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2010.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghịquyết này.

2. Thườngtrực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyềnhạn của mình theo quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiệnNghị quyết này.

Nghị quyết nàyđược HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, VPQH, VPCP;
- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Bộ KH và ĐT, Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban TV Tỉnh uỷ; TTHĐND; TTUBND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XII;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện uỷ, Thành uỷ; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT. Hính (01b).450 b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng