HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 333/2014/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên, ngày 04 tháng 4 năm 2014

 NGHỊ QUYẾT

V/v quy định mức hỗ trợ bệnh nhân Phong khu điều trị K10 Nậm Zin

 thuộc trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Điện Biên

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Sau khi xem xét Tờ trình số 715/TT-UBND ngày 06/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, về việc điều chỉnh mức hỗ trợ bệnh nhân phong khu điều trị K10 Nậm Zin thuộc trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 14/VHVX ngày 21/3/2014 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ bệnh nhân Phong khu điều trị K10 Nậm Zin thuộc thuộc trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ tiền ăn: 1,0 lần mức lương cơ sở/người bệnh/tháng.

2. Hỗ trợ cho thành viên hội đồng tự quản (04 định xuất): 0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

3. Trang cấp vật dụng thiết yếu theo giá thực tế gồm:

- Chăn: 01 chiếc/người/02 năm;

- Màn: 01 chiếc/người/02 năm;

- Chiếu: 01 chiếc/người/năm;

- Quần áo bệnh nhân: 02 bộ/người/năm;

- Quần áo ấm: 01 bộ/người/02 năm;

- Dép: 01 đôi/người/năm;

- Gầy vải cao cổ: 01 đôi/người/năm

4. Thời điểm áp dụng: từ ngày 01/4/2014

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông quan và thay thế Nghị quyết số 109/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Điều chỉnh chế độ tiền ăn cho bệnh nhân phong và bổ sung định mức chi hoạt động thường xuyên cho khu điều trị phong K10 Nậm Zin.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khoán XII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 01 tháng 4 năm 2014./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Y tế;

- Bộ Tài chính;

- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND;

- UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố;

- Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, CVHĐ, CV UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng