HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 334/2014/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Điện Biên, ngày 04 tháng 4 năm 2014


NGHỊ QUYẾT

 Ban hành quy định chi tiết định mức phân bố, mức hỗ trợ thực hiện chính sách

bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày

11/5/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Sau khi xem xét Tờ trình số 712/TTr-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Nghị quyết Ban hành quy định chi tiết định mức phân bố, mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Báo cáo thẩm tra số 02/BC-KTNS ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành quy định chi tiết định mức phân bổ. mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên với nội dung chủ yếu như sau:

I. Quy định chung:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này chỉ áp dụng đối với các nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Trường hợp chính sách trong quy định này trùng với các Chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn thì được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

3. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01/01/2013

II. Nội dung cụ thể:

1. Định mức phân bổ chi đầu tư xây dựng, chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả.

- Phân bổ 80% số kinh phí được giao để đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng hoặc lồng ghép với các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; trong đó ưu tiên đầu tư thủy lợi, giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương.

- Phân bổ 10% số kinh phí được giao để hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông.

- Phân bổ 10% số kinh phí được giao để hỗ trợ xây dựng và phổ biến nhân rộng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả và ngành nghề nông thôn.

2. Mức hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng, đất hoang hóa thành đất trồng lúa nước, cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước.

- Hỗ trợ 10 triệu đồng/ha để khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng, đất hoang hóa thành đất trồng lúa nước; 100kg/ha giống lúa thuần trong năm đầu để sản xuất trên diện tích đất trồng lúa mới khai hoang;

- Hỗ trợ 4 triệu đồng/ha để cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước; 10kg/ha giống lúa thuần trong năm đầu để sản xuất trên diện tích đất lúa khác được cải tạo thành đất chuyên trồng lúa nước;

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 01 tháng 4 năm 2014./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (BTP);

- TT. Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội; Đại biểu HĐND tỉnh

- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng