HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/ 2008/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2008

'

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI10 CHỖ NGỒI

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ LuậtQuản lý thuế được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Pháplệnh phí và lệ phí của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghịđịnh số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trướcbạ;

Căn cứ Nghịđịnh số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi,bổ sung một số Điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phítrước bạ;

Căn cứ Thôngtư số 79/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướngdẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủvề việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 củaChính phủ về lệ phí trước bạ;

Sau khi xemxét Tờ trình số 4001/TTr- UBND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhândân tỉnh Tây Ninh về Ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chởngười dưới 10 chỗ ngồi; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiếncủa đại biểu Hội đồng nhân dân Tnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) là 10%(Mười phần trăm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyHội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết nàyvà tchứcthực hiện, hàng năm tổng hp báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế -Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việcthực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đãđược Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc Hội;
- Chính ph;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác ĐBQH-UBTVQH;
- Cục Kiểm tra văn bn QPPL-B Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy