HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2011/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG TỪNGÀY 01/01/2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờtrình số 152/TTr- UBND ngày 07 tháng 12 năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 42/BC-KTNS ngày 09/12/2011 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vàý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phê duyệt mức giá các loại đất áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trìnhsố 152/TTr- UBND ngày 07 tháng 12 năm 2011 (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thựchiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoáXV, kỳ họp thứ ba thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên-Môi trường;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- TT huyện uỷ, TT.HĐND, UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT- VP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên