HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 34/NQ - HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập thị trấn Đại Ngãi trên cơ sở xã Đại Ngãi

huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

__________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị; Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 26/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập thị trấn Đại Ngãi trên cơ xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua nội dung Đề án thành lập thị trấn Đại Ngãi trên cơ sở xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng theo Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 26/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phương án thành lập:

Thành lập thị trấn Đại Ngãi thuộc huyện Long Phú trên cơ sở toàn bộ diện tích 791,35 ha, dân số 10.141 nhân khẩu của xã Đại Ngãi.

Mật độ dân số theo diện tích tự nhiên đạt 1.281người/km2; mật độ dân số nội thị đạt 4.032 người/km2. Dân số trong độ tuổi lao động có 4.697 người, trong đó lao động phi nông nghiệp 2.772 người, lao động nông nghiệp 241 người, lao động khác 1.684 người. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thị chiếm 92% (2.772/3.013).

2. Trụ sở của thị trấn Đại Ngãi: Đặt tại ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (giữ nguyên vị trí hiện nay).

3. Địa giới hành chính:

- Phía Bắc giáp xã Song Phụng, huyện Long Phú.

- Phía Nam giáp các xã Hậu Thạnh, Long Đức, huyện Long Phú.

- Phía Đông giáp sông Hậu.

- Phía Tây giáp xã An Mỹ, huyện Kế Sách.

Thị trấn Đại Ngãi có 5 ấp, gồm: Ngãi Hội 1, Ngãi Hội 2, Ngãi Hòa, Ngãi Phước và ấp An Đức.

Điều 2.

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Mai Khương