HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 342/2014/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Điện Biên, ngày 23 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Quy đinh mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc,

nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

___________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỬ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013 ;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 ;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghi định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 2286/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc đề nghị ban hành quy đinh mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 32/BC- VHXH, ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. quy đinh mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ

Trẻ em có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Điện Biên, được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng lại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

2. Mức hỗ trợ

- Trẻ em dưới 12 tuổi: Hỗ trợ bằng 45% mức lương cơ sở/người/tháng.

- Trẻ em 12 tuổi trở lên: Hỗ trợ bằng 35% mức lương cơ sở/người/tháng.

3. thời gian hỗ trợ

- Từ khi tiếp nhận các cháu đến khi tròn 16 tuổi; trường hợp đi học văn hóa, học chuyên nghiệp, học nghề tiếp tục được hưởng chế độ hỗ trợ đến khi tốt nghiệp (văn bằng thứ nhất).

- Khi mức hỗ trợ tiền ăn của Làng trẻ em SOS Việt Nam được điều chỉnh tăng hoặc giảm từ 15% trở lên so với mức trợ cấp hiện nay, UBND tỉnh trình HĐND, UBND điều chỉnh mức hỗ trợ tiền ăn cho phù hợp.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Từ ngân sách địa phương theo kế hoạch hành năm.

5. Thời điểm áp dụng, thi hành

Quy định này được áo dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 .

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiêu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân tỉnh Điện Biên Khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2014./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng