HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 343/2014/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

BANHÀNH MỨC HỖ TRỢ ĐỂ THỰC HIÊN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT QUYĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2621/QĐ-TTG NGÀY 21/12/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHĐIỆN BIÊN
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12năm 2004;

Căn cứ Quyết định số2621/QĐ-TTG ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sungmột số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/ 2008/NQ-CPngày 27/12/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạchbảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTG ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyêntắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sáchnhà nước giai đoạn 2011 -2015;

Xét Tờ trình số 2161/TTr-UBNDngày 19 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành mức hỗ trợ đểthực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết địnhsố 2621/QĐ-TTg ngày 21/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh ĐiệnBiên; Báo cáo thẩm tra số 12/BC-KTNS ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Ban Kinh tế -Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Ban hành mức hỗ trợ để thực hiênmột số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số2621/QĐ-TTg ngày 21/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biênvới một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Mức hỗ trợ này được áp dụng để thực hiện một số chínhsách hỗ trợ sản xuất quy định tại Quyết định cố 2621/QĐ-TTG ngày 31/12/2013 củaThủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sảnxuất quy định tại Nghị quyết số 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủtrên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng

Hỗ gia đình sản xuất nông nghiệp đang sinh sống và cóhộ khẩu thường trú tại các xã, thị trấn thuộc 05 huyện nghèo trên địa bàn tỉnhĐiện Biên theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP .

3. Các mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

- Đối tượng hỗ trợ: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồngdân cư có diện tích đất trống được quy hoạch để trồng rừng phòng hộ, đã đượcgiao ổn định lâu dài, tự nguyện tham gia trồng rừng phòng hộ.

- Mức hỗ trợ: hỗ trợ 15 triệu đồng/ha 4 năm để trồngrừng và chăm sóc rừng (bao gồm 01 năm trồng và 03 năm chăm sóc tiếp theo).

b) Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

- Đối tượng: hộ gia đình được giao đất rừng sản xuất.

- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 10 triệu đồng/ha 04 năm (bao gồm01 năm trồng và 03 năm chăm sóc tiếp theo) để mua cây giống, phân bón và mộtphần chi phí nhân công trồng rừng.

c) Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu vật nuôi

- Đối tượng: Hộ gia đình tham gia dự án chuyển đổi cơcấu vật nuôi được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

- Mức hỗ trợ: hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặthoặc bằng con giống; UBND huyện quyết định hình thức hỗ trợ cụ thể phù hợp vớiđiều kiện thực tế tại địa phương.

4. Thời điểm áp dụng: từ ngày 01tháng 01 năm 2014

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnhtổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hộiđồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kểtừ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2014./

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng