HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với

UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp trình kỳ họp thứ 8

______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;

Sau khi xem xét các báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo số 47/BC-TT .HĐND ngày11/12/2006 của Thường trực HĐND tỉnh về ý kiến thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa hai kỳ họp trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XIII và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XIII:

I- ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006:

Văn bản số 266/HĐND - TT ngày 05/12/2006 về việc điều chỉnh thu - chi ngân sách địa phương năm 2006 theo Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 27/11/2006 của UBND tỉnh Lào Cai:

1. Điều chỉnh tăng thu ngân sách địa phương, đồng thời điều chỉnh tăng thu ngân sách tỉnh từ nguồn ngân sách Trung ư­ơng bổ sung: 4.065 triệu đồng.

2. Điều chỉnh phần chi ngân sách địa ph­ương, chi ngân sách tỉnh đã đư­ợc HĐND tỉnh nghị quyết tại kỳ họp thứ 5 (Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND ngày 06/01/2006) và kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XIII (Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND ngày 19/7/2006) thông qua: Các khoản điều chỉnh tăng chi, giảm chi với số tiền 57.403,780 triệu đồng.

3. Phần chênh lệch (-) tăng chi ngân sách 3.101,301 triệu đồng, đề nghị UBND tỉnh lấy từ nguồn tăng thu ngân sách cuối năm để thực hiện chi trả.

II- ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:

1. Văn bản số 220/HĐND - TT ngày 13/10/2006 về việc thoả thuận danh mục công trình đầu tư bằng nguồn vốn JBIC theo Văn bản số 2171/UBND-XDCB ngày 06/10/2006 của UBND tỉnh: Về dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư cho 02 công trình đường Bắc Ngầm - Bắc Hà và công trình hệ thống thuỷ lợi Nậm Chảy (huyện Mường Khương): 38.313 triệu đồng, trong đó nguồn vốn đối ứng của địa phương 5.091 triệu đồng; cụ thể:

- Công trình đường Bắc Ngầm - Bắc Hà: Tổng nguồn vốn 34.976 triệu đồng, nguồn vốn đối ứng 4.401 triệu đồng.

- Công trình hệ thống thuỷ lợi Nậm Chảy (huyện Mường Khương): Tổng nguồn vốn 3.337 triệu đồng, nguồn vốn đối ứng 690 triệu đồng.

2. Văn bản số 222/HĐND - TT ngày 23/10/2006 về việc thoả thuận danh mục công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010 tỉnh Lào Cai theo văn bản số 66/TTr-UBND ngày 09/10/2006 của UBND tỉnh: Thống nhất giao số lượng danh mục công trình và tổng số vốn giai đoạn I năm 2006, cụ thể như sau:

- Tổng số danh mục công trình: 44 danh mục, trong đó: Đường giao thông 01 danh mục, thuỷ lợi 43 danh mục.

- Tổng số vốn: 110 tỷ đồng/120 tỷ đồng phân bổ năm 2006 trích trong tổng nguồn vốn 234,5 tỷ đồng theo thông báo số 6037/BKH-TH ngày 16/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đăng ký phương án phân bổ của tỉnh tại văn bản số 1857/UBND-TH ngày 30/8/2006 của UBND tỉnh Lào Cai.

3. Văn bản số 241/CV-HĐND ngày 16/11/2006 về việc thoả thuận ứng vốn đối ứng đối với dự án giảm nghèo năm 2007 theo Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 14/11/2006 của UBND tỉnh:

- Cân đối nguồn ngân sách địa phương năm 2006, ứng trước vốn kế hoạch năm 2007 để thanh toán khối lượng các dự án giảm nghèo năm 2006 đang thiếu vốn đối ứng.

- Nguồn vốn: Nguồn hỗ trợ đối ứng vốn nước ngoài năm 2007 do Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

III- ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KINH TẾ:

Văn bản số 270/CV-TT .HĐND ngày 12/12/2006 về thoả thuận điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2006 theo Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 04/12/2006 của UBND tỉnh. Nhất trí:

 1. Điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng phòng hộ: 187,4 ha từ 900 ha xuống còn 712,6 ha; đồng thời giảm số vốn giao kế hoạch: 497,8 triệu đồng từ 2.250 triệu đồng xuống còn 1.752,2 triệu đồng.

2. Điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng sản xuất: 665 ha từ 2.000 ha tăng lên 2.665 ha; đồng thời tăng số vốn giao kế hoạch: 75,6 triệu đồng từ 4.000 triệu đồng lên 4.075,6 triệu đồng.

IV- VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC:

Văn bản số 244/CV-TT .HĐND ngày 22/11/2006 về thoả thuận việc xác định giá trị quyền sử dụng đất và tài sản chợ Duyên Hải theo Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 13/11/2006 của UBND tỉnh, như sau:

1- Nhất trí về việc chuyển nhượng chợ Duyên Hải cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nam Phương mua lại theo phương thức định giá.

2- Việc xác định giá thực tế:

Về nguyên tắc tính toán giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giá trị tài sản, vật kiến trúc chợ Duyên Hải theo phương án trình của UBND tỉnh cơ bản là phù hợp. Cụ thể như sau: Giá bán: 2.348.247.000 đồng, bao gồm:

- Giá trị quyền sử dụng đất: 1.790.542.000 đồng;

- Giá trị tài sản, vật kiến trúc: 534.456.000 đồng;

- Lệ phí nhà, đất: 23.249.000 đồng.

 Điều 2. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho

- UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2006./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng