HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2007/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ TRONG NƯỚC, CHẾ ĐỘCHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆPCÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày31 tháng 10 năm 2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng3 năm 2007 về chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hộinghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 8021/TTr-UBNDngày 03 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sửa đổi, bổsung để thay thế Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2007 về chếđộ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơquan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách số 77/BC-KTNS ngày 07 tháng 12 năm2007 và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 9 khóa IV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc sửa đổi, bổsung chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơquan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa tỉnh, nội dung cụ thể theophụ lục đính kèm.

Điều 2.Giao cho Ủy ban nhân dântỉnh tổ chức thực hiện chế độ chi thay thế Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày27 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ chitổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp cônglập trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết này và quy định chung của Thông tư số127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hộiđồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khoá IV, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày14 tháng 12 năm 2007, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày kỳ họp thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Minh

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

NỘI DUNG PHÊ CHUẨNMỨC SỬA ĐỔI

I. Mức chi sửa đổi

1. Công tác phí

1.1. Phụ cấp công tácphí:

- Đi công tác trong tỉnh:60.000 đồng/ngày/người; riêng đi công tác Côn Đảo và ngược lại : 80.000 đồng/ngày/người.

- Đi công tác ngoài tỉnh:

+ Đi công tác ngoài tỉnhvề trong ngày : 60.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác ngoài tỉnhở lại qua đêm : 80.000 đồng/ngày/người.

1.2. Thanh toán tiềnthuê phòng nghỉ từ 120.000 đến 180.000 đồng/ngày/người.

1.3. Công tác phí khoántheo tháng từ 85.000 đến 240.000 đồng/ngày/người.

2. Hội nghị phí:

2.1. Chi hỗ trợ tiềnăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nướctừ 25.000 đồng đến 80.000 đồng/ngày/người tùy theo địa điểm tổ chức hội nghị từxã đến tỉnh.

2.2. Chi hỗ trợ tiềnnghỉ cho đại biểu là khách mời không hưởng lương từ 120.000 đồng đến 240.000 đồng/ngày/ngườitùy theo địa điểm tổ chức hội nghị từ xã, huyện đến tỉnh.

II. Thẩm quyền quyếtđịnh chi:

1. Đối với các đơn vịsự nghiệp công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị tự bảo đảm một phần chiphí, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã thực hiện cơ chế tự chủ tàichính, được quyết định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị cao hơn hoặcthấp hơn mức chi được ban hành theo Nghị quyết này.

2. Đối với các cơ quan,đơn vị đã thực hiện hoặc chưa thực hiện chế độ tự chủ tài chính; đơn vị sựnghiệp công lập chưa được giao hoặc đã được giao quyền tự chủ tài chính theo loạihình đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động,được quyết định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị nhưng không vượt quámức chi quy định tại Nghị quyết này.

3. Đối với những khoảnkinh phí không giao tự chủ thì thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi tiêuhội nghị theo mức chi quy định tại Nghị quyết này./.