HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2015/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI SỬA CHỮA NHÀ Ở THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

>> Xem thêm:  Đơn đề nghị miễn, giảm tiền học phí và hỗ trợ chi phí học tập

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua mức hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở theo chương trình hành động quốc gia người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 109/BC-VHXH ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt mức hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở theo chương trình hành động quốc gia người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với các nội dung sau:

1. Đối tượng

Là người cao tuổi thuộc diện neo đơn, độc thân đã có nhà nhưng đã hư hỏng, dột nát không có khả năng cải thiện nhà ở; đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

Các đối tượng được xét hỗ trợ theo các chính sách nhà ở khác như: Nhà đại đoàn kết, nhà ở cho người có công cách mạng, nhà tình nghĩa, nhà tình thương...không được xem xét, hỗ trợ theo tờ trình này.

2. Mức hỗ trợ tối đa để sửa chữa nhà ở là: 20.000.000 đồng /hộ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

>> Xem thêm:  Quy định mới về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ phí học tập từ năm 2022

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh