HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 35/NQ - HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập thị xã Vĩnh Châu

trên cơ sở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

_________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-BXD ngày 22/4/2010 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng là đô thị loại IV;

Sau khi xem xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 26/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập thị xã Vĩnh Châu trên cơ sở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung Đề án thành lập thị xã Vĩnh Châu trên cơ sở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng theo Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 26/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thành lập thị xã Vĩnh Châu trên cơ sở hiện trạng diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính thuộc huyện Vĩnh Châu:

a) Thị xã Vĩnh Châu có 47.339,48 ha diện tích tự nhiên và 163.918 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm thị trấn Vĩnh Châu và các xã Vĩnh Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Lai Hòa, Khánh Hòa, Hòa Đông, Vĩnh Hiệp, Lạc Hòa và Vĩnh Tân.

b) Địa giới hành chính thị xã: Phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu); phía Nam giáp Biển Đông (cửa Mỹ Thanh); phía Bắc giáp huyện Trần Đề và huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).

c) Trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu đặt tại Khu hành chính huyện Vĩnh Châu, đường 30-4, khu I, thị trấn Vĩnh Châu.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã Vĩnh Châu:

a) Phường 1:

Phường 1 trên cơ sở toàn bộ 1.344,41 ha diện tích tự nhiên và 16.351 nhân khẩu của thị trấn Vĩnh Châu. Địa giới hành chính của phường 1 như sau: Phía Đông giáp phường 2, phía Tây giáp phường Vĩnh Phước, phía Nam giáp Biển Đông, phía Bắc giáp phường Khánh Hoà.

Trụ sở làm việc của phường 1 là trụ sở của thị trấn Vĩnh Châu hiện nay.

b) Phường 2:

Phường 2 trên cơ sở toàn bộ 4.470,84 ha diện tích tự nhiên và 22.175 nhân khẩu của xã Vĩnh Châu. Địa giới hành chính của phường 2 như sau: Phía Đông giáp xã Lạc Hoà, phía Tây giáp phường 1, phía Nam giáp Biển Đông, phía Bắc giáp phường Khánh Hoà và xã Hoà Đông.

Trụ sở làm việc của phường 2 là trụ sở của xã Vĩnh Châu hiện nay.

c) Phường Vĩnh Phước:

Phường Vĩnh Phước trên cơ sở toàn bộ 5.103,74 ha diện tích tự nhiên và 23.311 nhân khẩu của xã Vĩnh Phước. Địa giới hành chính của phường Vĩnh Phước như sau: Phía Đông giáp phường 1, phía Tây giáp xã Vĩnh Tân, phía Nam giáp Biển Đông, phía Bắc giáp huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).

Trụ sở làm việc của Phường Vĩnh Phước là trụ sở của xã Vĩnh Phước hiện nay.

d) Phường Khánh Hoà:

Phường Khánh Hoà trên cơ sở toàn bộ 4.590,84 ha diện tích tự nhiên và 10.475 nhân khẩu của xã Khánh Hoà. Địa giới hành chính của phường Khánh Hoà như sau: Phía Đông giáp xã Hoà Đông, phía Tây giáp xã Vĩnh Hiệp, phía Nam giáp phường 1 và phường 2, phía Bắc giáp huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng).

Trụ sở làm việc của phường Khánh Hoà là trụ sở của xã Khánh Hoà hiện nay.

e) Phường Lai Hoà:

Phường Lai Hoà trên cơ sở toàn bộ 5.888,48 ha diện tích tự nhiên và 22.136 nhân khẩu của xã Lai Hoà. Địa giới hành chính của phường Lai Hoà như sau: Phía Đông giáp xã Vĩnh Tân, phía Tây giáp thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), phía Nam giáp Biển Đông, phía Bắc giáp huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) và huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu).

Trụ sở làm việc của phường Lai Hoà là trụ sở của xã Lai Hoà hiện nay.

f) Phường Vĩnh Hải:

Phường Vĩnh Hải trên cơ sở toàn bộ 7.844,84 ha diện tích tự nhiên và 21.025 nhân khẩu của xã Vĩnh Hải. Địa giới hành chính của phường Vĩnh Hải như sau: Phía Đông và Nam giáp Biển Đông, phía Tây giáp xã Lạc Hoà, phía Bắc giáp xã Hoà Đông (huyện Vĩnh Châu) và huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng).

Trụ sở làm việc của phường Vĩnh Hải là trụ sở của xã Vĩnh Hải hiện nay.

3. Các xã thuộc thị xã Vĩnh Châu: xã Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hiệp, xã Lạc Hoà và xã Hoà Đông.

Điều 2.

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khoá VII, kỳ họp thứ 19 thông qua.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Mai Khương