HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 352/2014/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về Ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm;

Sau khi xem xét báo cáo số 324/BC-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnhvề quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 32/BC-KTNS ngày 6/12/2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 của tỉnh Điện Biên, như sau:

I. Tổng thu ngân sách địa phương: 8.194.175 triệu đồng, bao gồm:

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 563.421 triệu đồng. Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 539.161 triệu đồng;

2. Thu viện trợ: 8.230 triệu đồng;

3. Thu chuyển nguồn: 1.247.824 triệu đồng;

4. Thu tiền vay: 155.000 triệu đồng;

5. Thu kết dư: 50.600 triệu đồng;

6. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 5.826 triệu đồng.

7. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 5.794.729 triệu đồng. Trong đó:

7.1. Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 3.477.677 triệu đồng;

7.2. Bổ sung có mục tiêu: 2.317.052 triệu đồng;

8. Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 392.805 triệu đồng;

II. Tổng chi ngân sách địa phương: 8.138.911 triệu đồng bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 1.457.065 triệu đồng;

1.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.453.505 triệu đồng;

1.2. Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 3.560 triệu đồng;

2. Chi trả gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 39.364 triệu đồng.

3. Chi thường xuyên: 5.116.437 triệu đồng;

4. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1.128.947 triệu đồng.

4.1. Ngân sách tỉnh: 845.879 triệu đồng;

4.2. Ngân sách huyện: 256.767 triệu đồng;

4.3. Ngân sách xã: 26.301 triệu đồng;

5. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng;

6. Chi nộp lên ngân sách cấp trên: 5.826 triệu đồng;

7. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 390.272 triệu đồng.

III. Kết dư ngân sách địa phương: 55.264 triệu đồng, bao gồm:

1. Ngân sách tỉnh: 20 triệu đồng;

2. Ngân sách cấp huyện: 51.663 triệu đồng;

3. Ngân sách cấp xã: 3.581 triệu đồng.

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 và tổ chức chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật.

Sau khi có kết luận của Kiểm toán nhà nước nếu số liệu có thay đổi, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh quyết toán NSĐP năm 2013, trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được HĐND tỉnh thông.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014./.

Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội;

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- TT Tỉnh ủy ;

- TT HĐND tỉnh -UBND tỉnh;

- Các ban HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐB HĐND tỉnh;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB QPPL);

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- TT HĐND- UBND các huyện,TX, TP;

- Công báo tỉnh;

- Lưu: VP , CV HĐND.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Giàng Thị Hoa