HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 354/2014/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền

 thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí, ngày 28 tháng 8 năm 2001

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính – Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08/3/2013 của Liên tịch Bộ Tài chính – Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính – Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường theo đầu phương tiện;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 4604/TTr-UBND ngày 28/11/2014 về quy định mức danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên ( chi tiết có các phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao UBND quy định cụ thể và hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

Thay thế các quy định thu phí, lệ phí tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh gồm: Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007; Nghị quyết số 250/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011; Nghị quyết số 252/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/ 2011; Nghị quyết số 275/2012/NQ-HĐND ngày 24/5/2012; Nghị quyết số 276/2012/NQ-HĐND ngày 24/5/2012; Nghị quyết số 301/2013/NQ-HĐND ngày 13/5/ 2013; Nghị quyết số 302/2013/NQ-HĐND ngày 13/5/ 2013.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014./

Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội;

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp;

- Cục Kiểm tra VB QPPL;

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND - UBND tỉnh .

- Các ban HĐND tỉnh;

- ĐBQH tỉnh và ĐB HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH, Đại biểu HĐND tỉnh

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND- UBND các huyện,TX, TP;

- Trung tâm công báo tỉnh;

- Lưu:VT, CV HĐND tỉnh.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Giàng Thị Hoa