HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

______________

Số: 36/2003/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

________________________

Phủ Lý, ngày 15 tháng 01 năm 2003

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Khoá XV, kỳ họp thứ 8

(ngày 14 và 15/01/2003)

__________________

NGHỊ QUYẾT

Về tổ chức, chế độ trợ cấp đối với nhân viên y tế

tại thôn (hoặc tương đương) thuộc các xã, thị trấn đồng bằng

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ điều 13 Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 của Liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài chính- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội – Ban Tổ chức cán bộ Chính Phủ (nay là Bộ Nội vụ) về tổ chức và chế độ chính sách đối với cán bộ y tế cơ sở.

Căn cứ Quyết định số 3658/1999/QĐ-BYT ngày 15/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản

Sau khi nghe, thảo luận tờ trình số 23/T-UB , ngày 10/01/2003 của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh

QUYẾT NGHỊ

I. HĐND tỉnh nhất trí với tờ trình số 23/TT-UB ngày 10/01/2003 của UBND tỉnh về tổ chức, chế độ trợ cấp đối với nhân viên y tế tại thôn (hoặc tương đương) thuộc các xã, thị trấn đồng bằng, gồm các nội dung sau:

1. Mỗi thôn, xóm trực thuộc xã, thị trấn đồng bằng có một nhân viên y tế cộng đồng (có thể kiêm nhiệm công tác dân số và kế hoạch hoá gia đinh).

2. Trợ cấp 30.000đ/người/tháng cho nhân viên y tế thôn, xóm trực thuộc các xã, thị trấn đồng bằng.

3. Nguồn kinh phí: Lấy từ ngân sách xã, thị trấn.

Thời gian thực hiện từ 01/01/2003

II. UBND TỈNH CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH NGHỊ QUYẾT NÀY

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Nam khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 15/01/2003./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Đã ký)

Tăng Văn Phả