HỘI ĐNG NHÂN DÂN
T
NH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2004/NQ-HĐND 15

Hà Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2004

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BA

(Họptừ ngày 15 đến ngày 16/12/2004)

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤPHUYỆN, THỊ TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND, ngày 26/11/2003.

Căn cứ nghị định số: 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Sau khi xem xét tờ trình số: 244/TT-UB ngày 30/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc kiện toàn tổ chứccác cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị của tỉnh Hà Giang”

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giangthảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Phê chuẩn đề án kiện toàn tổ chứccác cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã tỉnh Hà Giang:

Số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủyban nhân dân cấp huyện, thị của tỉnh Hà Giang sau khi sắp xếp, kiện toàn gồm 12phòng (đối với các huyện), 11 phòng (đối với thị xã Hà Giang) gồm:

1- Phòng Nội vụ - Lao động- Thươngbinh- Xã hội

2- Phòng Tài Chính - Kế hoạch

3- Phòng Giáo dục

4- Phòng Văn hóa Thông tin- Thểthao

5- Phòng Y tế- Dân số- Gia đình vàTrẻ em.

6- Phòng Tài Nguyên- Môi trường

7- Phòng Tư pháp

8- Phòng Kinh tế

9- Phòng Hạ tầng kinh tế (thị xãlà phòng Quản lý đô thị)

10- Phòng Dân tộc-Tôn giáo- Địnhcanh- Định cư. (chỉ có ở huyện)

11- Thanh tra

12- Văn phòng Hội đồng nhân dân vàỦy ban nhân dân huyện (thị xã)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnchung và của từng cơ quan chuyên môn cấp huyện, thị xã thực hiện theo điều 4,điều 7 của Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ.

Trách nhiệm, chế độ làm việc củathủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp huyện, thị xã thực hiện theo điều 6 củanghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủyban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Hà Giang, khóa XV, kỳ họp thứ Ba, thông qua ngày 16 tháng 12 năm2004./.

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân